Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Secits omförhandlar finansieringsavtal med Formue Nord och ersätter befintlig konvertibelfinansiering med lån

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.

Under den befintliga konvertibelfinansieringen har Secits ett kvarvarande låneutrymme om MSEK 3, och skulle Secits utnyttja det utrymmet har Formue Nord rätt att konvertera lånebeloppet till aktier enligt de villkor som tidigare har offentliggjorts, om inte Secits väljer att istället återbetala lånebeloppet uppräknat med 10 procent. Det nya avtalet innebär i sammanfattning att Secits inte utnyttjar detta kvarvarande låneutrymme under den befintliga konvertibelfinansieringen, utan istället tar upp ett lån hos Formue Nord om MSEK 4 som förfaller till betalning den 31 juli 2020 och löper med en årlig ränta om 12 procent. Vidare har Formue Nord rätt till en uppläggningsavgift om 5 procent av lånebeloppet. Lånet har beviljats utan att Secits ställt någon säkerhet.

Om Secits inte återbetalar lånet på förfallodagen, har Formue Nord bl.a. rätt att begära att lånet konverteras till aktier med motsvarande konverteringsbestämmelser som gäller för den befintliga konvertibelfinansieringen, med rätt för Formue Nord att få konverteringen genomförd under en 90-dagarsperiod. Skulle så ske har också Formue Nord också rätt att erhålla teckningsoptioner på motsvarande sätt och med i huvudsak motsvarande villkor som gäller under den befintliga konvertibelfinansieringen. Formue Nord har även rätt att begära konvertering av lånet till aktier om lånebeloppet skulle komma att överstiga 20 procent av Secits marknadsvärde.  

"Genom denna konstruktiva omförhandling med Formue Nord får vi nödvändig rörelsefinansiering, kan göra nödvändiga investeringar, amorteringar av banklån med mera utan att behöva utnyttja kvarvarande utrymme om MSEK 3 under den befintliga konvertibelfinansieringen, och vi skapar genom omförhandlingen utrymme för att det pågående effektiviseringsprogrammet och övriga pågående ansträngningar ska få effekt. Vår absoluta målsättning är att lånet därefter ska kunna återbetalas kontant, och därmed utan utspädning för aktieägarna." säger Stefan Wilhelmson, styrelseordförande för Secits.

Formue Nord har idag, till följd av Secits tidigare utnyttjande av konvertibelfinansieringen, utestående konvertibler om MSEK 2,4 som ännu ej konverterats till aktier. Dessa utestående konvertibler påverkas inte av det ingångna nya avtalet.

2019-07-11

För ytterligare information:

Stefan Wilhelmson, styrelseordförande
Tel: 070-817 55 29
E-post: wilhelmson@norama.se

Hans Molin, VD
Tel: 073 049 8955
E-post: hans.molin@secits.se 

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se 

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2019 klockan 13:15 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Filer för nedladdning
2019-08-21
Regulatorisk

Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret 

2019-07-24
Regulatorisk

Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag.

2019-07-11
Regulatorisk

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.

2019-06-14

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett långsiktigt avtal med GANT Sweden AB gällande leverans av säkerhetslösningar i form av trygghetskameror, Axis IP ljud samt varularm till GANT's hela butiksnät i Sverige. Avtalsvärdet är inte känd vid tidpunkten för avtalsskrivandet då inga miniminivåer är avtalade.  

2019-05-28
Regulatorisk

Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 28 maj 2019, fattades bl.a. följande beslut:

2019-05-24
Regulatorisk

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

2019-04-29
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också på företagets hemsida samt i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.

2019-04-29

Secits går nu in i en expansiv fas efter arbetet med att bygga en effektiv bolagsstruktur sedan börsnoteringen 2017. Valberedningens focus har bestått i att hitta personer med unika kompetenser för att på bästa sätt stödja Secits i den fortsatta utvecklingen.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners