Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Aktien

Aktierna i SECITS har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Enligt rådande bolagsordning kan endast ett aktieslag, stamaktier (högst 20 000 000) st, med en röst per aktie), utges. Aktiekapitalet i SECITS uppgår till 926 368,50 kr, fördelat på 8 286 685 aktier.

Samtliga aktier är fullt betalda. SECITS bolagsordning anger att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 500 000,00 och högst 2 000 000,00 kr, samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 st.

Handelsinformation

Kortnamn: SECI
ISIN-kod: SE0009664436

Certified Adviser

Erik Penser Bank
Box 7405
10391 Stockholm
08-463800

Information om marknadsplatsen Nasdaq First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners