kameraovervakning-multi-site

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är SECITS Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva verksamhet inom data och IT verksamhet, molnbaserade tekniklösningar, kameraövervakning, och säkerhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitaletska vara lägst 1 490 000 och högst 5 960 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 14 900 000 och högst 59 600 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyraveckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Årsstämma

 1. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
  Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Val av en eller två justeringspersoner,
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 5. Godkännande av dagordning,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i lörekommande fall, koncernredovisning och koncemrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncemresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 8. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag,
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:55l)

____________________

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.