Nyheter

Secits offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 1 december 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avslutades den 27 december 2022 och har tecknats till totalt 100 procent, där cirka 54,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 10,1 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande cirka 35,4 procent tecknades av emissionsgaranter.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 27 december 2022. Det slutliga utfallet visar att totalt 42 484765 aktier har tecknats, vilket motsvarar 100 procent av de aktier som emitteras i Företrädesemissionen. 23150 705 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 54,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 4285 515 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 10,1 procent av Företrädesemissionen och 15048 545 aktier tecknas av emissionsgaranter, vilket motsvarar 35,4 procent av Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 34 MSEK före emissionskostnader.

Paul Trygger, VD för Secits, kommenterar

Jag känner mig mycket nöjd med utfallet av emissionen och är väldigt optimistisk om framtiden. Emissionen var ett viktigt steg på vägen för oss och vi kommer nu fortsätta vårt arbete mot de mål vi satt upp, vilket bl.a. innebär att konsolidera våra förvärv. Vi kommer även fokusera en hel del på försäljningen utav innovativa säkerhetslösningar för att skapa trygghet.

Besked om tilldelning av aktier utan företrädesrätt

Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 5 december 2022 med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"). Samtliga teckningar avseende aktier med och utan företrädesrätt har erhållit tilldelning enligt teckning.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 42 484765 från 25 490 860 aktier till 67 975625 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 248 476,50 SEK, från 2 549 086,00 SEK till 6 797 562,50 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 62,5 procent av röster och kapital i Bolaget.

Handel med BTA

Handel med Betalda Tecknade Aktier ("BTA") sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandlingen beräknas ske under vecka 3, 2023.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare, Mangold Fondkommission och medlemmar i styrelse och ledning lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 20 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 3 januari 2023. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,80 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 4957 177 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Secits i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Arne Nyvelius, CFO

E-post: investor@secits.se


Denna information är sådan som SECITS Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2022 kl. 08:30 CET.

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Viktig information

Publicering,offentliggörandeeller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte och innehåller inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SECITS Holding AB (publ) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådantoffentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.