Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

SECITS Holding AB genomför ett effektivitetsprogram

Företagets ledning har beslutat att genomföra en organisatorisk förändring för att bättre kunna möta en ökande efterfrågan på bolagets tjänster och förstärka kundnärvaron. Bolagets ledningsfunktioner gällande försäljning, ekonomi och produktion koncentreras framöver till Stockholm. Funktionerna support, lager och logistik förläggs till Helsingborg och lokalerna i Kramfors kan således lämnas. Dessa förändringar förväntas leda till en högre nyttjandegrad av företagets resurser med kortare leveranstider samt en bättre överblick och kontroll av bolagets verksamhet.

"Som VD ser jag detta som ett nästa naturligt steg för att ytterligare effektivisera och dra nytta av bolagets olika enheters styrkor i den expansion bolaget förväntar. Förändringen kommer även generera en kostnadsbesparing som skattas till mer än 500TKR per månad vid fullt genomslag i juni månad. Som en del av effektiviseringsprogrammet har ledning och styrelse tagit ett stort ansvar genom att  sänka sina ersättningsnivåer, sammantaget gör det att vi får en lättare total kostnadskostym där total kostnadsmassa minskar med 18% vilket säkerställer företagets lönsamhet. Vi vill visa våra aktieägare att vi menar allvar med att växa som ett lönsamt bolag och är beredda till vissa eftergifter för att leva upp till vårt åtagande", säger Hans Molin, VD på Secits. 

2019-04-26

För ytterligare information:
Hans Molin, VD                                                              
Tel: 073 049 8955                                                           
E-post: hans.molin@secits.se

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2019 klockan 08:00 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2019-08-21
Regulatorisk

Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret 

2019-07-24
Regulatorisk

Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag.

2019-07-11
Regulatorisk

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.

2019-05-28
Regulatorisk

Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 28 maj 2019, fattades bl.a. följande beslut:

2019-05-24
Regulatorisk

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

2019-04-29
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också på företagets hemsida samt i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.

2019-04-02
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, som är en del av Secits-koncernen, har tilldelats uppdraget genom en offentlig upphandling rörande ramavtal med Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting kring stationära trygghetskameror till Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer. Ramavtalet uppskattas av Secits vara värt cirka 20 miljoner kronor och löper över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.

2019-03-26
Regulatorisk

Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners