Företrädesemission december 2022

Inbjudan till teckning av aktier

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 1 december 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avslutades den 27 december 2022 och har tecknats till totalt 100 procent, där cirka 54,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 10,1 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande cirka 35,4 procent tecknades av emissionsgaranter.

Bakgrund och motiv:

SECITS Holding AB genomför just nu en företrädesemission av aktier om cirka 34 MSEK. Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Under de senaste åren har Secits genomfört förvärv av Säkra Larm AB och Westra Security Group AB i syfte att uppnå en större skala samt diversifiera Bolagets intäktsströmmar. I samband med den pågående integrationen av förvärven har styrelsen även beslutat att genomföra ett antal strategiska förändringar i Bolaget med syfte att förbättra Bolagets lönsamhet och operationella kassaflöde. De strategiska förändringarna kommunicerades i Bolagets pressmeddelande den 26 oktober 2022 och inkluderar bland annat flytten av externa larmuppkopplingar till Secits egen larmcentral. Emissionslikviden avses även användas för återbetalning av upptagna aktieägarlån och slutbetalning för förvärven, vilka delvis avses betalas via kvittning i Företrädesemissionen. Med beaktande av kvittning av aktieägarlån om cirka 5,5 MSEK samt kvittningar av utestående fordringar till säljare av Säkra Larm AB om cirka 0,6 MSEK uppgår den kontanta emissionslikviden till cirka 27,9 MSEK och avses huvudsakligen, efter emissionskostnader och garantikostnader, användas för följande åtgärder.

  • Återbetalning till långivare under upptagna aktieägarlån, cirka 2 procent.
  • Slutbetalning till säljarna av Säkra Larm AB och Westra Security Group AB, cirka 55 procent.
  • Implementering av lönsamhetsstärkande åtgärdspunkter, som kommunicerades genom pressmeddelande den 26 oktober 2022, vilket bland annat inkluderar flytten av externa larmuppkopplingar till Secits egen larmcentral, cirka 25 procent.
  • Förstärkning av Bolagets soliditet, cirka 12 procent.
  • Förstärkning av Bolagets rörelsekapital och nettokassa för förvärvsmöjligheter, cirka 6 procent.

Erbjudandet i korthet:

Teckningsperiod: 12 december – 27 december (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).

Handel med teckningsrätter: 12 december – 21 december.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 8 december 2022. Tre (3) teckningsrätter ger rätten till att teckna fem (5) nyemitterade aktier.

Teckningskurs: Teckningskursen är 0,80 SEK per aktie.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 34,0 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Preliminär tidplan:

5 december 2022

Förväntat datum för offentliggörande av prospekt

6 december 2022

Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

7 december 2022

Första handelsdag i Bolagets aktier av exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

8 december 2022

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen

12 december - 27 december 2022

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

12 december - 21 december 2022

Handel i teckningsrätter (TR) på Nasdaq First North Growth Market

12 december - vecka 2, 2023

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market

29 december 2022

Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Relaterade dokument:

Prospekt
Teaser
Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter
Verkställande direktören har ordet

Teckna aktier via Mangold
Teckna aktier via Avanza
Teckna aktier via Nordnet


IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.