Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Delårsrapport mars - augusti 2017*

Andra halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 887 (12 877) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 767 (-811) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 923 (-1 102) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,20 (-0,22) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 767 (681) tkr

September 2016 - augusti 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 589 (15 320) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 349 (-1 930) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 284 (-2 126) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till - 2,00 (-0,44) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 13 267 (-590) tkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 55,9 (4,1) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3 216 (190) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 19 (7). Antal anställda vid periodens utgång 35 (7).

* förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017

VD har ordet

Under andra halvåret 2017 har SECITS Holding AB publ (nedan kallad SECITS) inlett en aggressiv tillväxtresa.

Efter etablerandet av bolagsstrukturen under första halvåret där flertalet bolag slagits ihop, har koncernen nu tagit väsentliga steg på vägen mot visionen -  att bli ledande inom leveranser av nästa generations IT-baserade säkerhetstjänster. Detta har inte minst möjliggjorts av den lyckade noteringen på Nasdaq/First North den 11 maj 2017. 

Som ett publikt bolag har SECITS nu en plattform för att accelerera tillväxttakten. Sedan noteringen på Nasdaq/First North har det andra halvåret präglats av en mycket kraftig tillväxt genom tecknande av stora affärer och samarbeten och takten har varit över förväntan.

Under perioden har SECITS genomfört ett antal framåtriktade affärer, där förvärvet i juli av säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, markant stärkt marknadspositionen inom säkerhetsområdet och kommer bidraga positivt till både omsättning och kunderbjudande. Dessutom har SECITS med MKS ökat sin närvaro i redan strategiskt viktiga branscher och skapat det tredje affärsområdet, Offentliga myndigheter, för att ta tillvara möjligheterna inom den offentliga sektorn. Efter detta förvärv, och i linje med tillväxtstrategin, annonserade vi i juli att SECITS fördubblar omsättningen under 2017. Vi planerar nu för fler förvärv för att ytterligare bredda vår portfölj.

Efter redovisningsperioden slut, kunde SECITS offentliggöra att vi uppfyllt ytterligare ett mycket viktigt strategiskt mål i och med det nya samarbetsavtalet med A3 (f.d. Alltele/T3) för Internet of Things-baserade (IoT) säkerhetsleveranser i bredbandsnätet, som ska rulla ut på marknaden i december. I och med det nya samarbetet kommer vi att nå stora volymer i två kanaler, mot både konsumentmarknaden och företagsmarknaden. Samarbetet med A3 gör SECITS först på marknaden att leverera säkerhetstjänster via en telekomleverantör - ett exempel på nästa generations IT-baserade säkerhetstjänster. 

Förutom avtalet med A3, bidrar även de från hösten träffade samarbetena med Safe4 och Elajo till att vi nu kan leverera heltäckande IoT-säkerhetstjänster med allt från IP-kameratjänster till inbrotts-/brandlarm- och utryckningstjänster samt fastighetsautomation och säker kommunikation via bredbandsnätet. Även dessa samarbeten följer helt i linje med vår strategi att tillhandahålla helhetslösningar till slutanvändare i partnerskap med företag som har spetskompetens inom sina respektive områden

Förutom förvärv och samarbeten har SECITS, tillsammans med förvärvade MKS, också varit framgångsrika i att attrahera och utöka åtaganden för stora kunder inom viktiga branscher som Retail, Bank och Offentlig sektor. Här märks leveranser för bland annat Nordea, Synsam, Netto, Lidl, Kicks och Bergendahlsgruppen. Att vi har ett "proven concept" för nästa generations säkerhetstjänster gör att nya kunder inom våra olika segment känner trygghet i att välja SECITS som leverantör, inte minst inom den mycket krävande finansiella sektorn.

Efter sommaren har vi genomfört både utbildningsinsatser och organisatoriska förändringar som ett led i satsningen på molnbaserade säkerhetslösningar. Ett resultat av detta är att vi nu står redo att leverera marknadsledande Nedaps molnbaserade varularmslösningar till gamla och nya retailkunder. 

Sammantaget skapar periodens satsningar och affärer förutsättningar för långsiktig lönsamhet i kombination med en fortsatt aggressiv tillväxt. Som förväntat får de omfattande investeringarna återverkningar i ett negativt resultat för perioden. Andra halvåret har även belastats med kostnaden för notering på marknadsplatsen Nasdaq/First North. Dessa investeringar i nya samarbetsavtal, bolagssammanslagningar av fyra bolag, bolagsförvärv och det faktum att vi nu har kostnader i balans, leder fram till att jag förväntar att vi börjar att visa positivt kassaflöde under kvartal fyra.

Koncernens omsättning genererar enligt bolagets bedömning tillräckligt rörelsekapital för den aktuella verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden. Rörelsekapitalet bedöms dock inte tillräckligt för att fortsätta expansionen i oförändrad takt.  För att optimera tillväxttakten och för att säkra beredskapen inför ytterligare förvärv eller andra expansionsmöjligheter överväger styrelsen därför för närvarande ytterligare kapitalanskaffning. Något beslut om detta har ännu inte fattats.

Jag kan konstatera att vi efter mindre än ett halvår som publikt bolag nu har en stabil plattform att växa vidare utifrån. En ökad efterfrågan på säkerhetstjänster i kombination med de nya möjligheterna kring Internet of Things (IoT) ger SECITS en mycket gynnsam position på marknaden.

Den viktigaste uppgiften blir nu att ta väl om hand om de framåtriktade affärerna, där vi redan investerat mycket resurser, för att skapa långsiktig lönsamhet i företaget. Jag ser fram emot att tillsammans med våra medarbetare, kunder och investerare fortsätta resan och att ta en position som en marknadsledare inom IT-baserade säkerhetstjänster.

Hans Molin,
CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB Publ

Väsentliga händelser under perioden

Nyckelhändelser:

 • Bolaget slutförde under mars 2017 en nyemission som tillförde bolaget 13,6 Mkr efter emissionskostnader.
 • SECITS noterades på Nasdaq/First North under perioden. Första handelsdag var 11 maj 2017.
 • Under perioden beslutades om förvärv av säkerhetsföretaget MKS Sverige AB (MKS). Köpeskillingen baseras på MKS EBIT resultat (sex gånger EBIT-resultat). Under perioden har köpeskilling om 10 Mkr erlagts, genom en apportemission om 3 Mkr samt kontant betalning om 7 Mkr. Eventuell tilläggsköpeskilling erläggs efter reviderat bokslut för MKS för helåret 2017.

Samarbetsavtal:

 • 31 maj ingick SECITS ett avtal med Viria SECURI för att säkra leveranser och serviceåtagande i Finland.
 • 3 juli slöt SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag SECITS Sweden AB och Safe4 Security Group AS ett samarbetsavtal. Safe4 är ett internationellt företag som erbjuder smart living lösningar och IoT tjänster.

Kunder:

 • 14 juli meddelade SECITS att kunden Nordea nyligen tillförts affärsområdet Bank. Därmed levererar SECITS säkerhetstjänster till de fyra största affärsbankerna i Sverige. Även inom affärsområdet Retail ökar kundlistan; Ahlsellbutikerna har ingått ett koncernavtal för Sverige, Norge och Finland. Synsam har erhållit leveranser av varularm till 120 butiker. Netto har tecknat serviceavtal för drygt 130 butiker och Lidl med 100 butiker och mer än 2000 kameror på serviceavtal. Till Kicks och Bergendahlsgruppen (ECO, Citygross och Granit) levereras kamera- och varularmslösningar till respektive kunds butiksbestånd.
 • 21 augusti ingick SECITS ett exklusivt avtal med Svenska Båtunionen kring säkerhetslösningar.

Väsentliga händelser efter perioden

 • 5 sep tillkännagavs att SECITS helägda dotterbolag MKS Sverige har förnyat avtalet som totaleverantör av kameralösningar till Netto. Det beräknas representera ett ordervärde om ca 3 Mkr per år. Under 2017 uppgår dock ordervärdet till ca 4 Mkr.
 • 8 september meddelades att SECITS och Elajo El & energiteknik ingår avtal för IT-baserade säkerhetstjänster till ett värde av 6 Mkr per år. Avtalet omfattar också IoT-baserade tjänster inom segmenten inbrott och brandlarm, tillsammans med partnern Safe4.
 • 18 oktober meddelade SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag, SECITS Sweden AB, att man har erhållit en beställning gällande säkerhetsinstallation på 50 kontor från en av Nordens största finansiella koncerner med fler än 10 000 anställda. Totalt ordervärde för de 50 kontoren är 4,5MKR.
 • 24 oktober meddelar SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag, SECITS Sweden AB, att avtal slutits med Kentima AB gällande IT-baserade säkerhetstjänster. SECITS stärker därmed sin leveransförmåga inom säkerhet och automation. 
 • 26 oktober SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag SECITS Sweden AB och A3 (fd T3/Alltele) har ingått ett partneravtal för IoT-baserade säkerhetslösningar levererade genom A3:s bredbandslösningar. 
 • Räkenskapsåret har ändrats till att fortsättningsvis omfatta tiden 1 januari - 31 december. Det betyder att innevarande räkenskapsår kommer omfatta perioden 1 september 2016 - 31 december 2017. Syftet med ändring av räkenskapsåret till kalenderår är att synkronisera verksamhetsåret med rörelsedrivande dotterbolag och få enhetligt räkenskapsår inom koncernen samt att följa praxis för att underlätta jämförelser. 

Kommande rapporter
21 februari 2018, Bokslutskommuniké                   
26 april 2018, Årsredovisning 2016/2017
5 juni 2018, Årsstämma

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.secits.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 oktober 2017

För ytterligare information kontakta:
Hans Molin, CEO
telefon 073-049 89 55, hans.molin@secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2017 klockan 08:40 CEST. Bolagets Certified Adviser ör Eminova FK.

Kort om SECITS:
SECITS är ett av Sveriges största nationella kameraövervakningsföretag. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Filer för nedladdning
2018-03-21
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett treårigt avtal med Stadium gällande leveranser av IP-baserade säkerhetslösningar i form av trygghetskameror och varularm till detaljhandelskedjans butiker i Norden och Tyskland. Secits uppskattar värdet på avtalet med detaljhandelskedjan till 3 miljoner kronor per år.

2018-03-19
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har levererat kroppsburna kameror som ska användas av ordningsvakter i Stockholms kollektivtrafik. Syftet är att öka tryggheten för både resenärer, ordningsvakter och övriga anställda. Kroppskamerorna började användas av ordningsvakterna i SL-trafiken i mitten av februari. Värdet på ordern av kameror och kringutrustning är cirka 800 000 kronor.

2018-02-21
Regulatorisk

Perioden september 2017 - december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 615 (6 979) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 191 (-2 235) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 650 (-2 123) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,60 (-0,40) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 494 (-1 993) tkr

September 2016 - december 2017**

 • Nettoomsättningen uppgick till 44 204 (15 320) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 540 (-1 930) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -16 934 (-2 126) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,37 (-0,44) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 772 (-590) tkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 47,7 (4,1) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 853 (190) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 23 (7). Antal anställda vid periodens utgång 33 (7).

* förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017
** jämförelseperioden avser räkenskapsåret 2 november 2015 - 31 augusti 2016

2018-01-24
Regulatorisk

SECITS har ingått service-supportavtal med ett av världens ledande modeföretag om leverans av kamera- och molnbaserade varularmstjänster i Sverige. Utöver tjänsteavtalet har parterna kommit överens om installation i 20 av modeföretagets butiker i Sverige. SECITS ser avtalet som ett viktigt insteg i ett nytt segment inom retailindustrin, och uppskattar värdet av denna beställning till 1,5 miljoner kronor under januari och februari 2018.

2017-12-18
Regulatorisk

Patrik Vikström, hittillsvarande teknikchef, lämnar företaget med omedelbar verkan. Patriks arbetsuppgifter har omfördelats inom företaget där en ny teknikgrupp har skapats. Denna rapporterar direkt till VD.

2017-12-15

Kameraövervakningsföretaget SECITS lanserar en ny kameraövervaknings- tjänst där smarta kameror och koppling till en larmcentral garanterar analys och behandling av larm dygnet runt. Den nya tjänsten lanseras tillsammans med SECITS strategiska partners Safe4 och Elajo och riktar sig till små och medelstora företag och organisationer på den svenska marknaden.

2017-11-10
Regulatorisk

SECITS har vunnit priset "Nordic retail project of the year 2017" för sina innovativa IP-kameralösningar. Priset delades ut av Axis Communicatons, marknadsledare inom nätverksvideo, på företagets nordeuropeiska partnerkonferans. Utmärkelsen erhölls i hård konkurrens med andra säkerhetsföretag på den nordiska säkerhetsmarknaden inom IP- kameralösningar.

2017-10-27
Regulatorisk

Andra halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 887 (12 877) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 767 (-811) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 923 (-1 102) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,20 (-0,22) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 767 (681) tkr

September 2016 - augusti 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 589 (15 320) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 349 (-1 930) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 284 (-2 126) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till - 2,00 (-0,44) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 13 267 (-590) tkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 55,9 (4,1) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3 216 (190) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 19 (7). Antal anställda vid periodens utgång 35 (7).

* förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017

1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo