kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Secits Holding AB Delårsrapport juli - september 2021

Tredje kvartalet juli-september 2021

· Intäkterna uppgick till 29 941 (6 531) Tkr, varav Säkra Larm svarade för 24 176 Tkr

· EBITDA uppgick till -2 223 (-1 975) Tkr, varav Säkra Larm +343 Tkr

· Resultat per aktie var -0,30 (-0,22) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 562 (-3 148) Tkr

Första nio månaderna jan - september 2021

· Intäkterna uppgick till 43 089 (21 134) Tkr

· EBITDA uppgick till -10 889 (-6 017) Tkr

· Resultat per aktie var -0,94 (-0,81) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 958 (-2 937) Tkr

· Likviditeten uppgick till 3 274 (2 945) Tkr

· Soliditeten var 43,0 (26,9) procent

Väsentliga händelser under kvartalet

  • En ny koncernledning bildades
  • Mats Larsson anställdes som ansvarig för B2B-försäljning
  • Styrelsen beslutade att emittera totalt 4 145 079 aktier som delbetalning till säljarna av Säkra Larm AB.
  • Avtal tecknades med en statlig myndighet om att Secits ska leverera vissa säkerhetstjänster. Avtalet löper som längst 7 år, med en grundersättning om ca 1,5 Mkr per år.
  • Avtal tecknades med en stor aktör inom dagligvaruhandeln om säkerhetstjänster för ca 2,5 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Jonas Lundberg utsågs till ny CFO

VD HAR ORDET

Förbättringsarbete fortlöper i god takt

Det förbättringsarbete som inletts tidigare under året fortlöper i god takt. Det är en rad åtgärder som implementeras och som sammantaget syftar till att skapa tillväxt och lönsamhet. Vi har bland annat inlett en ISO-certifiering, etablerat nya strukturer och också skaffat oss vissa behörigheter inom kamera och larm-bevakning. Jag förväntar mig att vi successivt kommer att se resultat av detta arbete, men det kommer att ta viss tid innan det får fullt genomslag.

Vi har under kvartalet också haft intressanta försäljningsframgångar. Dels har vi slutit ett långt avtal med en statlig myndighet, dels gjorde vi ett säkerhetsavtal med en stor dagligvarukedja.

Bolaget har även deltagit i flera upphandlingar där tilldelningsbeslut inte har meddelats ännu. Dessa upphandlingar - som bolaget tidigare inte kvalificerat sig för eftersom det saknat relevanta behörigheter och samarbeten - har potential att markant förbättra bolagets framtida intjäning. Vi har också fått möjlighet att lämna ett antal offerter till flera nya kunder, och hoppas därigenom kunna återkomma med nyheter om vunna affärer.

Säkra Larm ingår i räkenskaperna från och med tredje kvartalet, med intäkter på 24,2 Mkr. Värt att notera är att bolaget under årets första nio månader levererade intäkter på 76,1 Mkr och ett rörelseresultat på 5,6 Mkr.

Integrationen med Säkra Larm fortsätter att löpa positivt. Även de åtgärder som bolaget redan tidigare identifierat och initierat för att stärka sin lönsamhet fortlöper. Vi kan redan utnyttja en del fördelar som kommer av att koncernen tagit ett steg upp i storlek.

Jag ser fram mot att fortsätta det förbättringsarbete som nu är i full gång.

VD Erik Bech-Jansen

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: investor@secits.se

Om SECITS-koncernen
Secits och Säkra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2021 klockan 08:30 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2022-05-19
Regulatorisk

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

2022-05-10
Regulatorisk
2022-03-29
Regulatorisk

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.

2022-03-23
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

2022-02-10
Regulatorisk

Secits Holding förvärvar Westra Security Group AB för 40 MSEK.

1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.