Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Secits Holding AB bjuder in till årsstämma

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2020 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 maj 2020 och bör senast onsdagen den 22 maj 2020 anmäla sig skriftligen till SECITS Holding AB publ), Markörgatan 2, 136 44 Handen eller per telefon 08-712 42 30 eller per e-mail info@secits.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 22 maj 2020, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget till ovan angiven adress.

Styrelsen föreslår följande dagordning för årsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller revisorer

10. Beslut om riktlinjer för valberedningen

11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier

12. Styrelsens förslag till särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket

13. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av

styrelsen föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningens förlag till ordförande för stämman kommer publiceras på bolagets hemsida www.secits.se.

Resultatdisposition (punkt 7a)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen om att ingen vinstutdelning lämnas för 2019.

Förslag angående styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

· Styrelsens ordförande och viceordförande: 100 000kr

· Envar av övriga styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen: 50 000kr

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 9)

Valberedningen kommer att presentera förslag till styrelseledamöter på bolagets hemsida www.secits.se så snart förslag finns framtaget.

Till revisionsbolag föreslås Deloitte AB med Johan Telander som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 10)

Riktlinjer för valberedning föreslås vara oförändrade sedan föregående årsstämma, innefattande i sammanfattning att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande (sammankallande) samt ledamöter som utses av bolagets fyra största aktieägare per den 31 oktober. Valberedningens ordförande utses av och inom valberedningen. Riktlinjerna för valberedningen finns tillgängliga på bolagets hemsida www.secits.se.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 12)

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av stämmans beslut vid Bolagsverket.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga stämmohandlingar kommer finnas tillgängliga hos bolaget, samt på bolagets hemsida, www.secits.se. Nämnda handlingar kommer också sändas till de aktieägare som begär det till info@secits.se med angivande av postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. Information om hur sådana personuppgifter behandlas finns i bolagets policy om behandling av personuppgifter i samband med årsstämma, som finns på bolagets hemsida, www.secits.se.

Stockholm i april 2020

SECITS Holding AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information:
Stefan Wilhelmson, ordförande
Tel: 070-817 55 26
E-post: wilhelmson@norama.se

Jens Wingren, VD
Tel: 073-073 90 70
E-post: jens.wingren@secits.se

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

2020-06-30
Regulatorisk

Bolaget har informerats om att Erik Selin har förvärvat 1 162 000 aktier i säkerhetsbolaget Secits, motsvarande en ägarandel om 7,8 procent. Erik Selin blir därmed Secits tredje största ägare efter Erik Bech Jansen och VD Jens Wingren. Styrelseledamot Martin Mildner har tidigare under juni månad förvärvat 800 000 aktier motsvarande en ägarandel om 5,4 procent.

2020-06-26
Regulatorisk

Säkerhetsbolaget Secits avser att växla över till en renodlad Saas-modell där kunderna abonnerar på tjänster för bevakning, i stället för att som idag köpa en utrustning. Målet är att skapa tillväxt genom att etablera en tydlig position som specialistleverantör till kunder inom sektorerna fastigheter, industri och persontrafik utöver dagens plattform inom bank, myndigheter och dagligvaruhandel.

2020-05-28
Regulatorisk

Rättelse avseende år för ansvarsfrihet

2020-05-28
Regulatorisk

Secits och Formue Nord har idag ingått avtal gällande förlängning av det lån som tecknades sommaren 2020, förlängningen medför att lånet förfaller först 2020-12-31. Secits har som målsättning att lösa lånet i förtid.

2020-05-27
Regulatorisk

Styrelsen i SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har framgångsrikt slutfört en riktad nyemission av 3,488,371 aktier, motsvarande ca 7,5 MSEK (den "Riktade Emissionen") före kostnader relaterade till transaktionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till SEK 2,15 per aktie vilket motsvarar 10% rabatt jämfört med volymviktat genomsnittskurs från de sista 15 handelsdagarna. Tecknare i den Riktade Emissionen är till huvuddel Erik Bech Jansen, privat och via bolag som vill finansiera Bolagets nysatsningar inom trygghets- och säkerhetssektorn. Ytterligare information kommer att publiceras av Bolaget innan utgången av juni månad.

2020-05-27
Regulatorisk

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") offentliggör härmed avsikten att genomföra en riktad nyemission om ca 7,5 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Likviden från den Riktade Emissionen avses användas för finansiering av Bolagets nysatsning inom trygghets- och säkerhetssektorn.

2020-05-26
Regulatorisk

Förbättrat resultat EBITDA trots minskad omsättning.

2020-05-08
Regulatorisk

Valberedningens focus har bestått i att hitta personer med unika kompetenser för att på bästa sätt stödja Secits i den fortsatta utvecklingen.

1
2
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners