Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Secits Holding AB bjuder in till årsstämma

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också på företagets hemsida samt i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.

Kallelse till årsstämma i SECITS Holding AB (publ)

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 maj 2019 och bör senast onsdagen den 22 maj 2019 anmäla sig skriftligen till SECITS Holding AB publ), Markörgatan 2, 136 44 Handen eller per telefon 08-712 42 30 eller per e-mail info@secits.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 22 maj 2019, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget till ovan angiven adress.

Styrelsen föreslår följande dagordning för årsstämman:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller revisorer
 10. Beslut om riktlinjer för valberedningen
 11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier
 12. Styrelsens förslag till särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
 13. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen förlag till ordförande för stämman kommer publiceras på bolagets hemsida www.secits.se.

Resultatdisposition (punkt 7a) 

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen om att ingen vinstutdelning lämnas för 2018. 

Förslag angående styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

 • Styrelsens ordförande och viceordförande: 100 000kr
 • Envar av övriga styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen: 50 000kr

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att:

 • Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av Stefan Wilhelmson (omval), Magnus Lindstedt (nyval), Per Holmgren (omval), Anders Lundström (nyval), Jens Wingren (nyval). På bolagets hemsida www.secits.se finns ytterligare information kring föreslagna styrelseledamöter.
 • Stefan Wilhelmsson ska väljas till Styrelseordförande och Magnus Lindstedt viceordförande.
 • Till revisionsbolag föreslås Deloitte AB, som avser att utse Johan Telander som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 10)

Riktlinjer för valberedning föreslås vara oförändrade sedan föregående årsstämma, innefattande i sammanfattning att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande (sammankallande) samt ledamöter som utses av bolagets fyra största aktieägare per den 31 oktober. Valberedningens ordförande utses av och inom valberedningen. Riktlinjerna för valberedningen finns tillgängliga på bolagets hemsida www.secits.se.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 12)

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av stämmans beslut vid Bolagsverket. 

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga stämmohandlingar kommer finnas tillgängliga hos bolaget, samt på bolagets hemsida, www.secits.se. Nämnda handlingar kommer också sändas till de aktieägare som begär det till info@secits.se med angivande av postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. Information om hur sådana personuppgifter behandlas finns i bolagets policy om behandling av personuppgifter i samband med årsstämma, som finns på bolagets hemsida, www.secits.se.

Stockholm 29 april 2019

SECITS Holding AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information:

Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Hans Molin, VD 
Tel: 073-049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2019-08-21
Regulatorisk

Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret 

2019-07-24
Regulatorisk

Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag.

2019-07-11
Regulatorisk

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.

2019-05-28
Regulatorisk

Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 28 maj 2019, fattades bl.a. följande beslut:

2019-05-24
Regulatorisk

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

2019-04-29
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också på företagets hemsida samt i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.

2019-04-02
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, som är en del av Secits-koncernen, har tilldelats uppdraget genom en offentlig upphandling rörande ramavtal med Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting kring stationära trygghetskameror till Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer. Ramavtalet uppskattas av Secits vara värt cirka 20 miljoner kronor och löper över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.

2019-03-26
Regulatorisk

Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners