Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Rättelse: Företrädesemissionen tecknades till 3 058 000 miljoner kronor motsvarande 48,29 procent, därmed är 15 miljoner säkrat för vidare expansion

Rättelsen avser rubriken där ordet "tecknad" ersatts med "tecknades".

Styrelsen för Secits Holding AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 30 maj 2018.

Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till ca 48,3 procent av det högsta emissionsbeloppet om 6,3 Mkr. Emissionen tecknades till ca 27,6 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer aktier motsvarande ca 20,7 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter.

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget drygt 3,0 Mkr före emissionskostnader, som uppgår till ca 0,4 Mkr. Emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med 470 425 stycken till 8 263 673 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med 47 042,50 kronor till 826 367,30 kronor.

Emissionen omfattades inte av några emissionsgarantier. Tillsammans med det tidigare kommunicerade avtalet om en så kallad Equity line, bestående av utfästelser om räntefria konvertibla lån till ett högsta belopp om 12 Mkr, kommer därmed nu ca 15 Mkr vara tillgängliga för Bolagets vidare expansion.

- Vår tillväxtambition är nu säkerställd och vi kommer att fortsätta vår resa framåt i oförminskad takt. Vi har säkrat att kunna nyttja upp till totalt drygt 15 miljoner kronor, varav cirka tre miljoner kommer från företrädesemissionen. Vi är väldigt nöjda med helhetslösningen, även om företrädesemissionen inte blev helt fulltecknad. Jag hoppas att våra aktieägare kan se att kombinationen av emissionen och vår avtalade Equity line är förmånlig för Secits, säger Hans Molin, VD.

Bakgrunden till den ytterligare kapitalanskaffningen var att utnyttja det gynnsamma marknadsläget och expandera inom fler affärsområden och affärskoncept än de som verksamheten idag har fokus på och samtidigt fortsätta att expandera på de marknader där bolaget redan är verksamt. Styrelsen gjorde bedömningen att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den nu löpande verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden.

- Med en mix av förvärv och organisk tillväxt kommer vi nu ta oss an de möjligheter som finns på marknaden. Bolaget har under de två första kvartalen skapat förutsättningar för detta med vår hittills största orderstock och en förstärkt leveransförmåga. De stora avtal vi redan tagit och har på gång, i kombination med att vi nu har kapital att genomföra våra tillväxtplaner fullt ut, gör att Secits kommer leverera värde till våra aktieägare, säger Hans Molin, VD.

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, styrelseordförande
Tel: 070-5171718
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se 
Läs mer på: www.secits.se

Hans Molin, VD
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se 
Läs mer på: www.secits.se 

Information om hantering av teckningsrätter utan stöd
Som bekräftelse på tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter översänds
avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i
enlighet med instruktion på avräkningsnotan. Tecknare som anmält sin teckning till sin
bank/förvaltare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Om Secits
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom
bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta
uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i
IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller
ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på
Nasdaq First North i Stockholm.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 klockan 17:01 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Filer för nedladdning
2018-12-11
Regulatorisk

Loomis och Secits ingår avtal om kroppsburna kameror Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett treårigt avtal med värdehanteringsföretaget Loomis gällande leverans av en komplett lösning för krypterade kroppsburna kameror. Kamerorna ska användas av Loomis personal i arbetet med värdehantering. Värdet på avtalet är cirka 60 000 kronor per månad och avtalet är tecknat på 36 månader.

2018-12-03
Regulatorisk

Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger. 

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 som Secits Holding AB (publ) ("Secits") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i det finansieringsavtal som Secits offentliggjorde den 30 maj 2018 är satt till den 10 december 2018. Detta innebär att sista dag för handel med Secits aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO1 är den 6 december 2018.

Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO1 är den 7 december 2018.

2018-11-22
Regulatorisk

IT-säkerhetsföretaget Secits Holding AB meddelar idag att man avser att byta Certified Adviser från Eminova FK till Erik Penser Bank AB. Bytet sker den 1 december 2018.

2018-11-09
Regulatorisk

Konvertering av antal aktier utgivna enligt finansieringsavtal som publicerades 2018-05-30.

2018-10-17
Regulatorisk

Styrelsen i Secits Holding AB som i maj i år tecknade ett avtal med Formue Nord om en konvertibelbaserad finanslösning har nu beslutat att utnyttja 6Mkr av ramen på 12Mkr för att stödja verksamheten som nu är inne i en väldigt expansiv fas.

2018-10-12
Regulatorisk

En av Sveriges ledande dagligvarukedjor kopplar upp ca 1 500 trygghetskameror från drygt 100st butiker till Secits driftscentral. Kunden har ett stort nät bestående av flera hundra butiker. Avtalet är värt ca 500 000kr/år och avtalet är tecknat på 3 år.

2018-10-03
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett treårigt avtal med A3 IT AB gällande leveranser av IP-baserade kameratjänster till A3s företagskunder. A3 IT AB är ett företag inom A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) som är ett av Sveriges ledande bredband- och telefoniföretag. A3 stärker härmed sitt erbjudande till sin befintliga stora mängd företagskunder samt ger ett mervärde i att söka nya kunder. Parterna uppskattar värdet på avtalet till 6 miljoner kronor per år.

2018-08-24
Regulatorisk

Stark försäljning och sänkta kostnader förbättrar resultatet 

KOMMENTAR
Försäljningen visar vägen och vi fortsätter att expandera. Vi har påbörjat leveranser på våra tecknade avtal. Vi har per idag 25 440 KSEK i uteliggande orderstock och viktad anbudsstock.

Detta samtidigt som vi har fokus på fasta kostnader som minskar under kvartal tre och fyra med cirka 250 KSEK per månad genom synergieffekter. Som säkerhetsleverantör är vi konservativa och det innefattar också kostnader för omstruktureringar, affärsutveckling och investeringar i teknisk utveckling. Dessa investeringar kostnadsför vi löpande, vilket belastar vårt resultat. Detta ger en transparens i vår rapportering och en öppenhet gentemot de som värderar bolaget.   

Under första halvåret uppgick intäkterna till 23 676 KSEK (11 988), vilket motsvarar en ökning med 97 procent.

EBITDA-resultatet första halvåret uppgick till -4 972 KSEK (-7 056), vilket har belastats med 1 704 KSEK för kostnader av engångskaraktär avseende verksamhetsutveckling och omstrukturering.

2018-08-13
Regulatorisk

Secits har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av CCVE Svenska AB som levererar kameralösningar för driftsövervakning av senaste teknologi i huvudsak mot industrisegmetet. Detta som ett led i Secits tillväxtstrategi.

2018-08-13
Regulatorisk

SECITS har ingått avtal med ett ledande svenskt modeföretag om leverans av kamera- och molnbaserade varularmstjänster. Modekedjan har flera hundra butiker i Norden men även i Europa. SECITS kommer att utföra implementation av säkerhetslösningar i flera länder där modeföretaget verkar.

Avtalet som dels ger intäkter vid implementation av säkerhetsutrustning i butikerna ger också en långsiktig intäkt via tjänsteleveransen som ökar SECITS portföljsintäkter. SECITS uppskattar värdet av denna beställning till 2-3 miljoner årligen vid tidpunkten för avtalsskrivandet.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo