Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS

På SECITS Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 7 april 2022 beslutades att godkänna styrelsens förslag till beslut om en riktad emission av konvertibler.

Beslutet innebär att bolaget upptar ett konvertibelt lån om nominellt högst 20 000 000 kronor genom utgivande av konvertibler. Det konvertibla lånet medför rätt till utbyte mot aktier i bolaget till en konverteringskurs om 5,60 kronor per aktie, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 357 142,90 kronor. Konvertiblerna emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets nominella belopp. Vidare löper det konvertibla lånet med en årlig ränta om nio procent.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast Thorén Group, Knutsson Group och ägarna Erik Selin, Erik Bech-Jansen samt Stefan Wilhelmson. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera och genomföra ett åtgärdsprogram i dotterbolaget Westra Security Group AB. Villkoren bedöms vara marknadsmässiga.

För ytterligare information:

Jonas Lundberg, CEO

E-post: investor@secits.se

Om SECITS-koncernen

Secits och Säkra Larm utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.