kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS

På SECITS Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 23 december 2021 beslutades bland annat följande:

· Att som nya styrelseledamöter välja Carl-Gustav Nilsson och Ann-Charlott Salomonsson. Carl-Gustav Nilsson och Ann-Charlott Salomonsson ersätter styrelseledamöterna Jens Wingren och Ulrika Strömberg som entledigats på egen begäran

· Att som ny styrelseordförande välja Carl-Gustav Nilsson.

· Att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett långsiktigt personaloptionsprogram om högst 800 000 personaloptioner, där varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 10,00 kronor per aktie. Teckningskursen och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, emission eller liknande åtgärder.

· Att, i enlighet med styrelsens förslag och för att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt det långsiktiga personaloptionsprogrammet, genomföra en till SECITS riktad emission av högst 800 000 teckningsoptioner och godkänna att bolaget får överlåta teckningsoptioner.

Om SECITS-koncernen
Secits och Säkra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

2021-12-08
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 23 december 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

2021-10-01
Regulatorisk

Jonas Lundberg tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 1 oktober 2021. Jonas har en gedigen bakgrund inom teknikintensiva industriella bolag och kommer närmast från Oerlikon Balzer Nordic där han varit både CFO och CEO.

2021-09-10
Regulatorisk

Secits Holding har tecknat ett avtal om säkerhetstjänster för ca 10 nyetableringar och ett motsvarande antal uppgraderingar för en stor aktör inom dagligvaruhandel.

2021-08-31
Regulatorisk

Secits Holding har tecknat ett avtal med en statlig myndighet där bolaget ska utföra vissa säkerhetstjänster. Avtalet löper som längst 7 år, med en grundersättning om ca 1,5 miljoner sek årligen.

2021-08-26
Regulatorisk
2021-08-23
Regulatorisk

Styrelsen har beslutat att emittera totalt 4 145 079 aktier, som i sin helhet ska användas som delbetalning till säljarna av Säkra Larm AB som förvärvades juni 2021.

2021-08-02
Regulatorisk

Sedan Secits förvärvade Säkra Larm i juni har ett integrationsarbete pågått med utformning av en ny organisation och en ny koncernledning. Koncernen har också förstärkts med externt rekryterad specialistkompetens.

1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.