Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Anmälan m.m.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 30 mars 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast onsdagen den 6 april 2022 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 30 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 30 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.secits.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 6 april 2022. Ifyllt formulär skickas till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten, märk kuvertet "Bolagsstämma". Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@secits.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.secits.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av en eller två justeringsmän

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av styrelsens förslag till beslut om riktad emission av konvertibler

Ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslås Carl-Gustav Nilsson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

Justeringspersoner (punkt 2)

Till justeringsmän föreslås Ann-Charlott Salomonsson och Björn Almroth eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Godkännande av styrelsens förslag till beslut om riktad emission av konvertibler (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut att uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 20 000 000 kronor genom utgivande av konvertibler. Det konvertibla lånet ska medföra rätt till utbyte mot aktier i bolaget till en konverteringskurs om 5,60 kronor per aktie, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 357 142,9 kronor. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets nominella belopp. Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om nio procent.

Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Thorén Group, Knutsson Group och ägarna Erik Selin, Erik Bech-Jansen samt Stefan Wilhelmson. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera och genomföra ett åtgärdsprogram i dotterbolaget Westra Security Group AB. Villkoren bedöms vara marknadsmässiga.

Vissa av de teckningsberättigade är anställda i bolaget, varför styrelsens emissionsbeslut är villkorat av bolagsstämmans godkännande i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen.

För mer information, se bolagets pressmeddelande den 10 februari 2022.

______________________

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 25 490 860. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören i bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@secits.se eller via post till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten, senast måndagen den 28 mars 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida, www.secits.se senast lördagen den 2 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar

Fullständigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.secits.se, och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. SECITS Holding AB (publ) har organisationsnummer 559033-1988 och säte i Stockholm.

Stockholm i mars 2022

SECITS Holding AB (publ)

Styrelsen

Om SECITS-koncernen

Secits och Säkra Larm utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se


IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.