Nyheter

Delårsrapport september 2016 - februari 2017

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 702 (2 443) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 581(-1 119) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 361 (-1 024) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,77 (-0,23) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 499 (-1 270) tkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 62,9 (8,8) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 310 (818) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 15 (7). Antal anställda vid periodens utgång 17 (7).

Etablering av SECITS koncernen

SECITS-koncernen bildades under verksamhetsåret 2015/16.

Den 2 november 2015 etablerades moderbolaget SECITS Holding AB (publ) (tidigare SECITS Invest AB).

Den 1 januari 2016 förvärvades Security ITSolutions Sweden AB (org.nr 556847-1972) samt SECITS Finans (org.nr 556944-8060). Security ITSolutions Sweden AB omfattade verksamheterna i Kramfors och Sundsvall med driftshall i Kramfors. Security ITSolutions Sweden AB har bedrivit en lönsam verksamhet från räkenskapsåren 2011/2012 och är ett etablerat bolag i norra Sverige.

Pronubecon AB (org.nr 559012-8442) förvärvades den 1 januari 2016 med syfte att vara fristående från övrig verksamhet gällande leveranser av molntjänster. Affärsutvecklingsprojekt inom IT-Telecomsektorn skall förläggas i Pronubecon.

Den 1 februari 2016 förvärvades SECITS Sweden AB (tidigare Security ITSolutions Öst AB) (org nr 556524-9546). SECITS Sweden AB har bedrivit verksamhet från kalenderåret 2013 framförallt inom banksektorn, basen för verksamheten är Stockholm.

De finansiella rapporterna för föregående år innehåller dotterbolagens resultat efter förvärvsdatum, dvs räkenskapsåret 2015/2016 innehåller resultat från dotterbolagen för en månad (Pronubecon AB) respektive två månader (SECITS Sweden AB och Security ITSolutions Sweden AB).

Väsentliga händelser under perioden
För att samla koncernens verksamhet i ett bolag såldes rörelsen och inkråmet i Security ITSolutions Sweden AB (bolaget i Kramfors/Sundsvall) till SECITS Sweden AB. Transaktionen genomfördes den 1 september 2016. SECITS Finans AB (org.nr 556944-8060) bedrev finansieringsverksamhet såsom ett dotterbolag till Security ITSolutions Sweden AB och ingick i förvärvet den 1 januari 2016 (se ovan).

All verksamhet från de olika bolagsförvärven samlas därmed I SECITS Sweden AB som är det rörelsedrivande dotterbolaget inom molnbaserade övervakningstjänster. Koncernen har nu kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Kramfors med driftshallen lokaliserad i Kramfors.

Styrelsen beslutar att ansöka om notering av bolagets aktie på en svensk marknadsplats, MTF (Multilateral Trading Facility) och påbörjar förberedelser för noteringen.

Bolagsstämman i december 2016 väljer Gerhard Larsson som ny ordförande till bolaget. Grundarna och huvudägarna Per Holmgren och Patrik Vikström omväljs som styrelseledamöter.

Två nyemissioner genomförs under perioden och bolaget tillförs ca 6 Mkr efter emissionskostnader.

Dessutom genomförs en kvittningsemission och skulder om ca 9,3 Mkr kvittas till nya aktier i bolaget.

Bolaget genomför en aktiesplit om 1000:1 som en del i förberedelser inför noteringen.

Vid extra bolagsstämma i januari omväljs Gerhard Larsson, ordförande och Per Holmgren samt nyväljs Anna-Carin Bjelkeby, Kenneth Eriksson och Stefan Wilhelmson.

Moderbolaget lämnar ett aktieägartillskott till dotterbolaget SECITS Sweden AB om 4 Mkr.

Väsentliga händelser efter perioden
Hans Molin anställs som ny vd i bolaget efter Patrik Vikström som kvarstår i bolaget som CTO. Hans har mer än 25 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen.

En spridningsemission genomförs, inför noteringen, och 1 217 209 nya aktier emitteras, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 93% och bolaget tillförs ca 13,6 Mkr efter emissionskostnader. Efter emissionen har bolaget ca 500 aktieägare.

Kunden Ahlberg-Dollarstore AB förstärker sitt fyraåriga samarbete avseende kameraövervakning. Tilläggsaffären är värd ca 5 Mkr för bolaget.

VD har ordet

Med en vision att ta en ledande position gällande leveranser av IT relaterade säkerhetstjänster inom kameralösningar och intelligenta varularm har vi nu påbörjat vår tillväxtresa. Som CEO för SECITS Holding AB är jag stolt att få leda denna resa. Vi har idag Sverige som primär marknad men har redan påbörjat vissa projekt i Norden och ett i Sydamerika.

Det första halvåret har präglats av arbetet med att skapa en plattform för tillväxt. Det har inneburit sammanslagning och överlåtelse av verksamheter inom koncernen och därefter påbörjande av att skapa en ny bolagsstruktur. Hjärtat i verksamheten datadrifthallen i Kramfors som levererar våra tjänster ut mot marknaden har påbörjat sin flytt till större lokaler och ytterligare utbyggnad av sin kapacitet.

Vi har också rekryterat flera nya medarbetare som stärker kompetensen och leveransförmågan på företaget. Utbildningsinsatser påbörjas inför andra halvåret inom område varularm för att ha alla de certifieringar som marknaden kräver och inom IT-drift för att brett saluföra denna produkt på svenska marknaden. Arbetet med förvärv av bolag med rätt profil pågår och här har vi har som mål att införliva en ny verksamhet in i vår befintliga verksamhet.

Trots extraordinära kostnader med stora investeringar i humankapital, utbildning, struktur-förändringar med företagssammanslagningar, påbörjande av att bygga en koncernstruktur och kapacitetsförstärkningar under perioden så har en påtaglig nettoomsättningsökning kunnat ske. Vi har nu en plattform och kan ta ordentlig sats för att växa snabbt i en omvärld där behov av säkerhet och trygghet är i starkt fokus.

Med vänlig hälsning,
Hans Molin,
Verkställande direktör

Kommande rapporter
27 oktober Bokslutskommuniké
Januari 2018 Årsredovisning 2016/2017
Februari 2018 Årsstämma

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.secits.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 april 2017

För ytterligare information kontakta:
Hans Molin, VD,
telefon 073-049 89 55, hans.molin@secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 klockan 08:00 CEST.

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Filer för nedladdning
2017-07-05
Regulatorisk

SECITS ser detta förvärv som en viktig milstolpe för företagets fortsatta tillväxt. Genom att snabbt bygga en större koncern för att ta en mer framskjuten position i IT-säkerhetsbranschen, och genom att ett nytt affärsområde inriktat mot offentliga myndigheter tillförs är SECITS nu redo för att även möta den ökande efterfrågan på kameralösningar i offentliga miljöer.

2017-07-03
Regulatorisk

SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag SECITS Sweden AB och Safe4 Security Group AS har ingår ett samarbetsavtal. Safe4 är ett internationellt företag som erbjuder smart living lösningar och IoT tjänster. Safe4 har en stor expertis inom säkerhets- och larmhanteringstjänster. SECITS är en av Sveriges största kameraövervakningsföretag med fokus på molnbaserade hostingtjänster. Samarbetet innebär att båda företagen kan bredda sitt erbjudande av sina respektive tjänster mot marknaden.

VD på SECITS bedömer att det bredare tjänsteutbudet kan leda till ökade intäkter redan under 2017 även om det inte finns ett kvantifierbart ordervärde vid avtalsskrivandet.

2017-05-31
Regulatorisk

Viria SECURI Oy är ett av Finland's ledande säkerhetsföretag. De levererar integrerade säkerhetslösningar med en hög grad av IT-kompetens och tillhörande tjänster. Viria SECURI Oy levererar också låssystem. Viria SECURI största kundfokus ligger mot kommersiella och industriella företag, myndigheter samt fastighetssektorn.

2017-05-19
Regulatorisk

Förhandling har inletts och parterna har idag signerat en avsiktsförklaring avseende förvärv av säkerhetsföretaget MKS AB. MKS är inriktat på försäljning av anpassade helhetslösningar inom segmenten IP kameralösningar, varularm, produktskydd, metalldetektorer, kundräknare samt stöldskydd för handel, industri och offentlig miljö. Företaget är märkes- och leverantörsoberoende och har över 15 års erfarenhet i branschen.

2017-05-09
Regulatorisk

SECITS Holding AB (publ) har godkänts för notering vid Nasdaq First North. Första handelsdag blir den 11 maj 2017, och aktien handlas under beteckningen SECI.

2017-04-28
Regulatorisk

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 702 (2 443) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 581(-1 119) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till  -3 361 (-1 024) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till  -0,77 (-0,23) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 499 (-1 270) tkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 62,9 (8,8) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 310 (818) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 15 (7). Antal anställda vid periodens utgång 17 (7). 
2017-04-21
Regulatorisk

Styrelsen för SECITS bedömer att första handelsdag i bolagets aktie kommer att infalla den 11 maj. 

2017-04-03
Regulatorisk

SECITS Holding AB:s (publ) helägda dotterbolag SECITS Sweden AB och Ahlberg-Dollarstore AB stärker sitt samarbete avseende kameraövervakning. Idag är totalt 1 612 kameror monterade i 52 varuhus och under 2017 är ytterligare 20 varuhus planerade att utrustas med modern IP-kamerateknologi från SECITS.

2017-03-30
Regulatorisk

I den nyemission som nyligen avslutades i SECITS Holding AB (IT säkerhetsföretaget som levererar molnbaserade övervakningstjänster) tecknades totalt 1 217 209 av de 1 312 536 aktierna som utgjorde högsta antal i emissionsbeslutet, vilket motsvarar ca 93 procent. Bolaget tillförs därmed ca 16,7 Mkr före emissionskostnader, och har efter den genomförda spridningsemissionen ca 500 aktieägare. De emissionsgaranter som medverkade i transaktioner valde att erhålla garantiersättning till övervägande del i aktier (ca 2/3).

2017-02-24

SECITS Holding AB (publ) genomför en spridningsemission inför notering av bolagets aktie på en svensk marknadsplats under våren 2017. Teckningstiden pågår till 16 mars 2017. Bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.

<<
1
...
15
16
17

IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.