Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Delårsrapport mars - augusti 2017*

Andra halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 887 (12 877) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 767 (-811) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 923 (-1 102) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,20 (-0,22) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 767 (681) tkr

September 2016 - augusti 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 589 (15 320) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 349 (-1 930) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 284 (-2 126) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till - 2,00 (-0,44) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 13 267 (-590) tkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 55,9 (4,1) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3 216 (190) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 19 (7). Antal anställda vid periodens utgång 35 (7).

* förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017

VD har ordet

Under andra halvåret 2017 har SECITS Holding AB publ (nedan kallad SECITS) inlett en aggressiv tillväxtresa.

Efter etablerandet av bolagsstrukturen under första halvåret där flertalet bolag slagits ihop, har koncernen nu tagit väsentliga steg på vägen mot visionen -  att bli ledande inom leveranser av nästa generations IT-baserade säkerhetstjänster. Detta har inte minst möjliggjorts av den lyckade noteringen på Nasdaq/First North den 11 maj 2017. 

Som ett publikt bolag har SECITS nu en plattform för att accelerera tillväxttakten. Sedan noteringen på Nasdaq/First North har det andra halvåret präglats av en mycket kraftig tillväxt genom tecknande av stora affärer och samarbeten och takten har varit över förväntan.

Under perioden har SECITS genomfört ett antal framåtriktade affärer, där förvärvet i juli av säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, markant stärkt marknadspositionen inom säkerhetsområdet och kommer bidraga positivt till både omsättning och kunderbjudande. Dessutom har SECITS med MKS ökat sin närvaro i redan strategiskt viktiga branscher och skapat det tredje affärsområdet, Offentliga myndigheter, för att ta tillvara möjligheterna inom den offentliga sektorn. Efter detta förvärv, och i linje med tillväxtstrategin, annonserade vi i juli att SECITS fördubblar omsättningen under 2017. Vi planerar nu för fler förvärv för att ytterligare bredda vår portfölj.

Efter redovisningsperioden slut, kunde SECITS offentliggöra att vi uppfyllt ytterligare ett mycket viktigt strategiskt mål i och med det nya samarbetsavtalet med A3 (f.d. Alltele/T3) för Internet of Things-baserade (IoT) säkerhetsleveranser i bredbandsnätet, som ska rulla ut på marknaden i december. I och med det nya samarbetet kommer vi att nå stora volymer i två kanaler, mot både konsumentmarknaden och företagsmarknaden. Samarbetet med A3 gör SECITS först på marknaden att leverera säkerhetstjänster via en telekomleverantör - ett exempel på nästa generations IT-baserade säkerhetstjänster. 

Förutom avtalet med A3, bidrar även de från hösten träffade samarbetena med Safe4 och Elajo till att vi nu kan leverera heltäckande IoT-säkerhetstjänster med allt från IP-kameratjänster till inbrotts-/brandlarm- och utryckningstjänster samt fastighetsautomation och säker kommunikation via bredbandsnätet. Även dessa samarbeten följer helt i linje med vår strategi att tillhandahålla helhetslösningar till slutanvändare i partnerskap med företag som har spetskompetens inom sina respektive områden

Förutom förvärv och samarbeten har SECITS, tillsammans med förvärvade MKS, också varit framgångsrika i att attrahera och utöka åtaganden för stora kunder inom viktiga branscher som Retail, Bank och Offentlig sektor. Här märks leveranser för bland annat Nordea, Synsam, Netto, Lidl, Kicks och Bergendahlsgruppen. Att vi har ett "proven concept" för nästa generations säkerhetstjänster gör att nya kunder inom våra olika segment känner trygghet i att välja SECITS som leverantör, inte minst inom den mycket krävande finansiella sektorn.

Efter sommaren har vi genomfört både utbildningsinsatser och organisatoriska förändringar som ett led i satsningen på molnbaserade säkerhetslösningar. Ett resultat av detta är att vi nu står redo att leverera marknadsledande Nedaps molnbaserade varularmslösningar till gamla och nya retailkunder. 

Sammantaget skapar periodens satsningar och affärer förutsättningar för långsiktig lönsamhet i kombination med en fortsatt aggressiv tillväxt. Som förväntat får de omfattande investeringarna återverkningar i ett negativt resultat för perioden. Andra halvåret har även belastats med kostnaden för notering på marknadsplatsen Nasdaq/First North. Dessa investeringar i nya samarbetsavtal, bolagssammanslagningar av fyra bolag, bolagsförvärv och det faktum att vi nu har kostnader i balans, leder fram till att jag förväntar att vi börjar att visa positivt kassaflöde under kvartal fyra.

Koncernens omsättning genererar enligt bolagets bedömning tillräckligt rörelsekapital för den aktuella verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden. Rörelsekapitalet bedöms dock inte tillräckligt för att fortsätta expansionen i oförändrad takt.  För att optimera tillväxttakten och för att säkra beredskapen inför ytterligare förvärv eller andra expansionsmöjligheter överväger styrelsen därför för närvarande ytterligare kapitalanskaffning. Något beslut om detta har ännu inte fattats.

Jag kan konstatera att vi efter mindre än ett halvår som publikt bolag nu har en stabil plattform att växa vidare utifrån. En ökad efterfrågan på säkerhetstjänster i kombination med de nya möjligheterna kring Internet of Things (IoT) ger SECITS en mycket gynnsam position på marknaden.

Den viktigaste uppgiften blir nu att ta väl om hand om de framåtriktade affärerna, där vi redan investerat mycket resurser, för att skapa långsiktig lönsamhet i företaget. Jag ser fram emot att tillsammans med våra medarbetare, kunder och investerare fortsätta resan och att ta en position som en marknadsledare inom IT-baserade säkerhetstjänster.

Hans Molin,
CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB Publ

Väsentliga händelser under perioden

Nyckelhändelser:

 • Bolaget slutförde under mars 2017 en nyemission som tillförde bolaget 13,6 Mkr efter emissionskostnader.
 • SECITS noterades på Nasdaq/First North under perioden. Första handelsdag var 11 maj 2017.
 • Under perioden beslutades om förvärv av säkerhetsföretaget MKS Sverige AB (MKS). Köpeskillingen baseras på MKS EBIT resultat (sex gånger EBIT-resultat). Under perioden har köpeskilling om 10 Mkr erlagts, genom en apportemission om 3 Mkr samt kontant betalning om 7 Mkr. Eventuell tilläggsköpeskilling erläggs efter reviderat bokslut för MKS för helåret 2017.

Samarbetsavtal:

 • 31 maj ingick SECITS ett avtal med Viria SECURI för att säkra leveranser och serviceåtagande i Finland.
 • 3 juli slöt SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag SECITS Sweden AB och Safe4 Security Group AS ett samarbetsavtal. Safe4 är ett internationellt företag som erbjuder smart living lösningar och IoT tjänster.

Kunder:

 • 14 juli meddelade SECITS att kunden Nordea nyligen tillförts affärsområdet Bank. Därmed levererar SECITS säkerhetstjänster till de fyra största affärsbankerna i Sverige. Även inom affärsområdet Retail ökar kundlistan; Ahlsellbutikerna har ingått ett koncernavtal för Sverige, Norge och Finland. Synsam har erhållit leveranser av varularm till 120 butiker. Netto har tecknat serviceavtal för drygt 130 butiker och Lidl med 100 butiker och mer än 2000 kameror på serviceavtal. Till Kicks och Bergendahlsgruppen (ECO, Citygross och Granit) levereras kamera- och varularmslösningar till respektive kunds butiksbestånd.
 • 21 augusti ingick SECITS ett exklusivt avtal med Svenska Båtunionen kring säkerhetslösningar.

Väsentliga händelser efter perioden

 • 5 sep tillkännagavs att SECITS helägda dotterbolag MKS Sverige har förnyat avtalet som totaleverantör av kameralösningar till Netto. Det beräknas representera ett ordervärde om ca 3 Mkr per år. Under 2017 uppgår dock ordervärdet till ca 4 Mkr.
 • 8 september meddelades att SECITS och Elajo El & energiteknik ingår avtal för IT-baserade säkerhetstjänster till ett värde av 6 Mkr per år. Avtalet omfattar också IoT-baserade tjänster inom segmenten inbrott och brandlarm, tillsammans med partnern Safe4.
 • 18 oktober meddelade SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag, SECITS Sweden AB, att man har erhållit en beställning gällande säkerhetsinstallation på 50 kontor från en av Nordens största finansiella koncerner med fler än 10 000 anställda. Totalt ordervärde för de 50 kontoren är 4,5MKR.
 • 24 oktober meddelar SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag, SECITS Sweden AB, att avtal slutits med Kentima AB gällande IT-baserade säkerhetstjänster. SECITS stärker därmed sin leveransförmåga inom säkerhet och automation. 
 • 26 oktober SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag SECITS Sweden AB och A3 (fd T3/Alltele) har ingått ett partneravtal för IoT-baserade säkerhetslösningar levererade genom A3:s bredbandslösningar. 
 • Räkenskapsåret har ändrats till att fortsättningsvis omfatta tiden 1 januari - 31 december. Det betyder att innevarande räkenskapsår kommer omfatta perioden 1 september 2016 - 31 december 2017. Syftet med ändring av räkenskapsåret till kalenderår är att synkronisera verksamhetsåret med rörelsedrivande dotterbolag och få enhetligt räkenskapsår inom koncernen samt att följa praxis för att underlätta jämförelser. 

Kommande rapporter
21 februari 2018, Bokslutskommuniké                   
26 april 2018, Årsredovisning 2016/2017
5 juni 2018, Årsstämma

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.secits.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 oktober 2017

För ytterligare information kontakta:
Hans Molin, CEO
telefon 073-049 89 55, hans.molin@secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2017 klockan 08:40 CEST. Bolagets Certified Adviser ör Eminova FK.

Kort om SECITS:
SECITS är ett av Sveriges största nationella kameraövervakningsföretag. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Filer för nedladdning
2018-08-24
Regulatorisk

Stark försäljning och sänkta kostnader förbättrar resultatet 

KOMMENTAR
Försäljningen visar vägen och vi fortsätter att expandera. Vi har påbörjat leveranser på våra tecknade avtal. Vi har per idag 25 440 KSEK i uteliggande orderstock och viktad anbudsstock.

Detta samtidigt som vi har fokus på fasta kostnader som minskar under kvartal tre och fyra med cirka 250 KSEK per månad genom synergieffekter. Som säkerhetsleverantör är vi konservativa och det innefattar också kostnader för omstruktureringar, affärsutveckling och investeringar i teknisk utveckling. Dessa investeringar kostnadsför vi löpande, vilket belastar vårt resultat. Detta ger en transparens i vår rapportering och en öppenhet gentemot de som värderar bolaget.   

Under första halvåret uppgick intäkterna till 23 676 KSEK (11 988), vilket motsvarar en ökning med 97 procent.

EBITDA-resultatet första halvåret uppgick till -4 972 KSEK (-7 056), vilket har belastats med 1 704 KSEK för kostnader av engångskaraktär avseende verksamhetsutveckling och omstrukturering.

2018-08-13
Regulatorisk

Secits har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av CCVE Svenska AB som levererar kameralösningar för driftsövervakning av senaste teknologi i huvudsak mot industrisegmetet. Detta som ett led i Secits tillväxtstrategi.

2018-08-13
Regulatorisk

SECITS har ingått avtal med ett ledande svenskt modeföretag om leverans av kamera- och molnbaserade varularmstjänster. Modekedjan har flera hundra butiker i Norden men även i Europa. SECITS kommer att utföra implementation av säkerhetslösningar i flera länder där modeföretaget verkar.

Avtalet som dels ger intäkter vid implementation av säkerhetsutrustning i butikerna ger också en långsiktig intäkt via tjänsteleveransen som ökar SECITS portföljsintäkter. SECITS uppskattar värdet av denna beställning till 2-3 miljoner årligen vid tidpunkten för avtalsskrivandet.

2018-06-29
Regulatorisk

Rättelsen avser rubriken där ordet "tecknad" ersatts med "tecknades".

Styrelsen för Secits Holding AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 30 maj 2018.

2018-06-29
Regulatorisk

Styrelsen för Secits Holding AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 30 maj 2018.

2018-06-27
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett flerårigt avtal med en central svensk myndighet. Leveransen av kameralösningen startar omgående och beräknas vara färdig under hösten 2018. Nuvarande ordervärde är drygt 7 miljoner kronor, vilket förväntas växa under avtalsperioden.

2018-06-15
Regulatorisk

Styrelsen för SECITS har informerats av Formue Nord Markedsneutral A/S att den danska kapitalförvaltaren har beslutat anmäla sig för teckning utan företräde, till ett belopp om 1MSEK i den pågående nyemissionen om högst 6,3 MSEK.

2018-06-15

Så här inför midsommar vill jag passa på att formulera en sommarhälsning till våra kunder, investerare, medarbetare och andra som följer oss.

2018-06-08
Regulatorisk

Den 30 maj 2018 meddelade SECITS Holding AB att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför bolaget 6,3 Mkr före emissionskostnader. Vidare offentliggjordes att styrelsen ingått ett sk intentionsavtal om en sk Equity Line-facilitet om ytterligare 12 mkr med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue Nord"). SECITS kan nu meddela att denna principöverenskommelse följts upp genom ingående av bindande avtal.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo