Nyheter

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2022

Tredje kvartalet juli - september 2022

 • Intäkterna minskade marginellt till 27 721 (29 941) kSEK
 • EBITDA uppgick till -2 815 (-2 223) kSEK
 • Resultat per aktie var -0,41 (-0,30) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 922 (-10 562) kSEK

Ackumulerat januari - september 2022

 • Intäkterna ökade till 92 909 (43 089) kSEK
 • EBITDA förbättrades till -3 547 (-10 889) kSEK
 • Resultat per aktie var -0,84 (-0,94) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 000 (-12 958) kSEK, justerat för åtgärdsprogrammet i Westra Security Group. Kassaflödet utan justering uppgick -17925 kSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Secits inleder satsning på små och medelstora bolag

 • Arne Nyvelius utsågs till ny CFO
 • Secits ingår samarbete med Checkpoint Holding

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Secits utser Paul Trygger till ny VD

Nyckeltal

KSEK

Kvartal

Kvartal

Ackumulerat

Ackumulerat

Helår

1 juli 2022 -
30 sep 2022

1 juli 2021 -
30 sep 2021

1 jan 2022 - 30 sep 2022

1 jan 2021- 30 sep 2021

1 jan 2021- 31 dec 2021

Intäkter

27 721

29 941

92 909

43 089

75 221

EBITDA

-2 815

-2 223

-3 547

-10 889

-13 273

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-11 922

-10 562

-17 925

-12 958

-17 633

Delårsrapporten finns för läsning och nedladdning på företagets webbplats och nås via följande länk: https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

VD HAR ORDET

Som ny VD för Secits Group ser jag fram emot att få arbeta med att utveckla försäljningen inom gruppen. Eftersom jag känner Secits och har arbetat med många i personalen tidigare, så vet jag vilken potential och inneboende kraft som finns i organisationen. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att öka försäljningen kraftigt och generera ett positivt kassaflöde inom kort.

De ackumulerade intäkterna från januari till september ökade med 116 % till ca 93 MSEK jämfört med samma period förra året och bolaget ser med tillförsikt an det sista kvartalet, vilket normalt sett är det starkaste försäljningsmässigt. Även EBITDA förbättrades jämfört med samma period förra året och uppgick till minus 3,5 MSEK jämfört med minus 10,9 MSEK under de första 9 månaderna i fjol.

Under det tredje kvartalet ökade antalet installationer jämfört med tidigare perioder under året. Dock ökade försäljningen ännu mer relativt installationerna, vilket har medfört en ökad orderstock. Bolaget arbetar hårt med att öka antalet installationer och behöver använda övertid för att hinna hålla jämna steg med försäljningen inför det fjärde kvartalet så att leveranstiden skall kunna hållas nere. Det tredje kvartalet innehåller många semesterdagar och ger därför lägre försäljning men vi kan se att säljstyrkan har kommit i gång mycket bra efter den naturliga nedgång som sommaren har inneburit.

Koncernen har, som meddelats marknaden tidigare, även accelererat arbetet med att integrera de förvärv som gjorts, vilket görs i samband med den nya strategiplan som bolaget håller på att utarbeta. Målet med den kommande strategin och åtgärderna är att öka nyförsäljning, öka tillväxten och också nå en storlek som ger en god lönsamhet. De viktigaste delarna i integrationsarbetet är att använda den egna larmcentralen i stället för att utnyttja en extern partner för våra larmuppkopplingar. På samma sätt avser vi att merutnyttja den egna kundtjänsten för att bättre använda de resurser som redan finns inom koncernen och kunna samordna dialogen med kunderna från en och samma funktion i stället för att anlita en extern kundtjänst. Den tredje större åtgärden är att integrera administrationen mellan bolagen för att på så sätt skapa kostnadseffektivare flöden. Dessa samt, övriga åtgärder, förväntas förstärka lönsamheten och ha en positiv effekt på kassaflödet från och med andra kvartalet 2023 på ca 1 MSEK per månad.

Vi fortsätter att flytta fram vår position som helhetsleverantör under Q3. Vi har vunnit flera strategiskt viktiga uppdrag efter att ha stärkt vårt erbjudande väsentligt genom att kunna erbjuda bättre helhetslösningar. Bolaget har under Q3 bland annat tecknat ett samarbetsavtal där Secits skall hjälpa en samarbetspartners kunder med specialkompetens i form av teknik och tjänster för bland annat kamerabevakning, inbrottsskydd och larmcentralstjänster. Samarbetet kommer i första läget att innebära att flytta cirka 800 av partnerns kunder till en annan larmcentral och vi ser att samarbetet även kommer att kunna innebära en ökad nyförsäljning i framtiden.

I juli kunde vi lägga till certifiering enligt SSF 1015, certifierad anläggarfirma Inbrottslarm, till vår certifiering enligt SSF 1061, certifierad anläggarfirma Kamerabevakningssystem. Härigenom kvalitetssäkrar vi vårt arbete samtidigt som vi stärker vår position ytterligare som helhetsleverantör. Redan under samma månad vann vi vårt första större helhetsuppdrag på 3 MSEK från en kund inom flyg- och rymdteknikindustrin.

VD Paul Trygger

För ytterligare information:

Arne Nyvelius, CFO

E-post: investor@secits.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöranden den 11:e november 2022 kl. 08:00 CEST.

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

2023-03-31
Regulatorisk

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") emitterade under det fjärde kvartalet 2018 teckningsoptioner av serie TO1. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 ska omräkning av teckningsoptionerna ske i samband med en emission av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som tidigare kommunicerat den 1 december 2022, och i samband med en riktad emission av aktier. Mot bakgrund av den företrädesemission av aktier med företrädesrätt som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2022, vars utfall kommunicerades den 29 december 2022, och den riktade emission av aktier till emissionsgaranter, vilket kommunicerades den 12 januari 2023, så har optionsnyttjandeförhållandet räknats om till 1,011 och teckningskursen räknats om till 0,8088 SEK per aktie

2023-01-12
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen beslutade den 1 december 2022 ("Företrädesemissionen"). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts har Secits styrelse idag beslutat om en riktad emission av aktier till flertalet emissionsgaranter i Företrädesemissionen som har valt att erhålla garantiersättning i form av nya aktier ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,80 SEK per aktie, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning.

2023-01-10

Secits får fortsatt förtroende att leverera säkerhetslösningar till nya och befintliga butiker i Sverige. Intäkten från den nya ordern innebär en ökad försäljning med ca 25 procent jämfört med föregående år, orderns totala värde innebär en intäkt på cirka 9 miljoner kronor under 2023. Secits levererar redan säkerhetslösningar till kedjans butiker.

2022-12-29
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 1 december 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avslutades den 27 december 2022 och har tecknats till totalt 100 procent, där cirka 54,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 10,1 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande cirka 35,4 procent tecknades av emissionsgaranter.

2022-12-16
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

SECITS Holding AB:s (publ) ("Secits" eller "Bolaget") VD, Paul Trygger, samt Secits CFO, Arne Nyvelius, ökar sina respektive aktieinnehav genom teckning av aktier i Secits pågående företrädesemission. Paul Trygger har även den 8 december 2022 köpt 30 000 aktier i Secits i marknaden.

2022-12-05
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Bolagets företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 1 december 2022 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag, den 5 december 2022, godkänts av Finansinspektionen.

2022-12-01
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 oktober 2022, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 34 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

2022-11-14
Regulatorisk

Secits Holding AB och Larmassistans Sverige AB har ingått ett brett och långsiktigt avtal inom ramen för vilket Secits kommer att utföra serviceuppdrag för Larmassistans Sveriges kunder. Under 2023 beräknas uppdraget ge Secits intäkter om minst 3,5 MSEK.

1
2
...
18
>>

IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.