kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2022

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2022

Andra kvartalet april - juni 2022

 • Intäkterna ökade till 30 422 (5 886) Tkr
 • EBITDA förbättrades till -1 739 (-4 755) Tkr
 • Resultat per aktie var -0,29 (-0,34) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 999 (2 231) Tkr

 

Första halvåret januari - juni 2022

 • Intäkterna ökade till 65 188 (13 147) Tkr
 • EBITDA förbättrades till -733 (-8 666) Tkr
 • Resultat per aktie var -0,48 (-0,59) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 003 (-2 396) Tkr, justerat för åtgärdsprogrammet i Westra Security Group uppgick kassaflödet till -3 950 Tkr

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Secits inleder satsning på små och medelstora bolag
 • Sectits refinansierar lån om 30 MSEK
 • Secits ingår samarbete med Checkpoint Holding

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Arne Nyvelius utsågs till ny CFO
 • Secits påbörjar rekrytering av ny VD
 • Secits erhåller certifiering för inbrottslarm
 • Secits vinner sin första order på helhetslösning  

 

Nyckeltal

KSEK

Kvartal

Kvartal

Ackumulerat

Ackumulerat

Helår

 

1 april 2022 -
 30 juni 2022

1 april 2021 -
30 juni 2021

1 jan 2022 -   30 juni 2022

1 jan 2021-   30 juni 2021

1 jan 2021-   31 dec 2021

 

 

 

 

 

 

Intäkter

30 422

5 886

65 188

13 147

75 221

EBITDA

-1 739

-4 755

-733

-8 666

-13 273

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-8 999

2 231

-15 003

-2 396

-17 633

 

 

 

 

 

 

 

VD HAR ORDET

Starkare position som helhetsleverantör

 

Andra kvartalet innebar en kraftigt förbättrad orderstock, vilket förväntas lägga grunden för en tydlig resultatförbättring under resterande del av 2022. Vi har vunnit flera strategiskt viktiga uppdrag efter att ha stärkt vårt erbjudande väsentligt genom att kunna erbjuda bättre helhetslösningar.

 

Intäkterna under andra kvartalet femdubblades till 31,73 MSEK från 5,9 MSEK under samma kvartal i fjol. Kostnader i samband med lansering av affärsområdet SME (små och medelstora företag) samt högre inköpspriser, bidrog till att kostnadsnivån ökat något från första kvartalet. Vi räknar med att kunna kompensera oss för högre inköpspriser under resterande del av året.  EBITDA uppgick till minus 1,7 MSEK under andra kvartalet, jämfört med minus 4,8 MSEK under samma kvartal i fjol.

 

Aktiviteten i vårt säljarbete är högt och vi har en ambitiös plan för att förstärka vår säljkår inom alla affärsområden. Vi har lanserat SME med ett starkt erbjudande med attraktiva helhetslösningar. Förvärvet av Westra Security Group har möjliggjort för oss att erbjuda moderna larmcentraltjänster i egen regi, där vi kombinerar teknisk övervakning och larmmottagning med ett nätverk av bevakningsföretag för larmutryckningar och väktartjänster. På konsumentsidan, B2C, arbetar vi med en ny strategisk plan för att skapa en hög tillväxt genom att bland annat positionera oss för att ta marknadsandelar när stora delar av privatmarknaden ska byta ut eller uppgradera sina larmsystem i samband med att 2G- och 3G-näten släcks ned.

 

Genom avtalet med Checkpoint stärker vi vår position och täckning på marknaden. Förutom att bli servicepartner till Checkpoint kan vi erbjuda andra tjänster såsom kamerabevakning, inbrottsskydd och larmcentralstjänster till deras kunder.

 

I juli kunde vi lägga till certifiering enligt SSF 1015, certifierad anläggarfirma Inbrottslarm, till vår certifiering enligt SSF 1061, certifierad anläggarfirma Kamerabevakningssystem. Härigenom kvalitetssäkrar vi vårt arbete samtidigt som vi stärker vår position ytterligare som helhetsleverantör. Redan under samma månad vann vi vårt första större helhetsuppdrag på 3 MSEK från en kund inom flyg- och rymdteknikindustrin.

 

Vi har också stärkt vår egen organisation med tre nya medlemmar i ledningsgruppen, Arne Nyvelius, ny finansdirektör, Justin King, ny IT-chef och Patrik Strandberg, operativ- och produktionschef.

 

Sedan förvärvet av Westra Security har vi arbetat med att sammanföra de olika bolagen i gruppen till ett nytänkande och innovativt bolag. Under tredje kvartalet ska vårt strategiska arbete med en gemensam vision, mission, affärsplan och affärsmodell komma i mål. Detta kommer att bidra till högre intern effektivitet, och att vi än bättre kan möta kundernas behov. Genom att kombinera den djupa kunskap och långa erfarenhet från flera nyckelsegment i marknaden med ett skarpare affärstänk siktar Secits på att accelerera sin tillväxt och också nå en storlek som ger oss en god lönsamhet.

 

VD Jonas Lundberg

 

För ytterligare information:

Jonas Lundberg, CEO

E-post: investor@secits.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöranden den 19:e augusti 2022 kl. 08:00 CEST.

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

2022-09-22
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022. Stämman genomförs genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

2022-08-19
Regulatorisk
2022-08-17
Regulatorisk

Säkerhetsbolaget Secits vinner sitt första större helhetsuppdrag med en order på totalt ca 3 MSEK från ett internationellt bolag inom flyg- och rymdindustrin

2022-08-16
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.

2022-08-11
Regulatorisk

Styrelsen för Secits Holding AB har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Tf VD Jonas Lundberg lämnar säkerhetsbolaget i samband med att hans nuvarande interimkontrakt löper ut i slutet av oktober.

2022-07-13
Regulatorisk

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.

2022-07-12
Regulatorisk

SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.

2022-05-19
Regulatorisk

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.