Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2018

Stark försäljning och sänkta kostnader förbättrar resultatet 

KOMMENTAR
Försäljningen visar vägen och vi fortsätter att expandera. Vi har påbörjat leveranser på våra tecknade avtal. Vi har per idag 25 440 KSEK i uteliggande orderstock och viktad anbudsstock.

Detta samtidigt som vi har fokus på fasta kostnader som minskar under kvartal tre och fyra med cirka 250 KSEK per månad genom synergieffekter. Som säkerhetsleverantör är vi konservativa och det innefattar också kostnader för omstruktureringar, affärsutveckling och investeringar i teknisk utveckling. Dessa investeringar kostnadsför vi löpande, vilket belastar vårt resultat. Detta ger en transparens i vår rapportering och en öppenhet gentemot de som värderar bolaget.   

Under första halvåret uppgick intäkterna till 23 676 KSEK (11 988), vilket motsvarar en ökning med 97 procent.

EBITDA-resultatet första halvåret uppgick till -4 972 KSEK (-7 056), vilket har belastats med 1 704 KSEK för kostnader av engångskaraktär avseende verksamhetsutveckling och omstrukturering.

NYCKELTAL 

KSEK Halvår Halvår Räkenskapsår
  1 jan 2018 - 1 jan 2017 - 1 sep 2016 -
  30 juni 2018 30 juni 2017 31 dec 2017
Intäkter 23 676* 11 988 44 204
EBITDA -4 972* -7 056 -14 772
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
före förändring av rörelsekapital -5 528* -7 376 -15 362

* EBITDA justerat för kostnader av engångskaraktär uppgår för perioden till -3 268 KSEK, en förbättring med 54 procent, 3 788 KSEK.

Stark försäljning och sänkta kostnader förbättrar resultatet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

 • Secits tecknar nytt mångmiljonavtal och påbörjar leverans till en central svensk myndighet. Värde 7 000 KSEK.
 • Avtal tecknas med ett svenskt världsledande modeföretag med ett värde om cirka 6 000 KSEK/år.
 • Avtal med Stadium om trygghetkameror och varularm med ett årligt värde om 3 000 KSEK.
 • Avtal om leverans av kroppskameror till Stockholms kollektivtrafik med ett värde av 800 KSEK.
 • Order om leverans av en kameralösning till Bolist nya dygnet-runt-öppna koncept Doowin. Värde 840 KSEK.
 • Leverans och installation av vår nya satsning inom IP-ljud ger affärer där de första lösningarna med IP-ljudsystem för butik utförs i ett tiotal modebutiker.
 • Secits Holding AB säkrar långsiktig expansionsfinansiering och genomför företrädesemission.
 • Driftenheterna inom Secits och tidigare förvärvade MKS slås samman.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA HALVÅRETS UTGÅNG

 • Ingår avtal med ytterligare ett svenskt ledande modeföretag om kamera- och molnbaserade varularmslösningar med ett ordervärde om 2 000-3 000 KSEK per år.
 • Resultaten av sommarens tester med de IoT-baserade säkerhetslösningar levererade genom A3:s bredbandslösningar mot konsumentmarknaden är mycket positiva:
  • 50% är mycket nöjda
  • 37,5% är nöjda
  • 12,5% är inte intresserad av kameraövervakning.
 • Det ger en stark signal att de drygt 200 000 privatkunder i A3:s nät troligen kommer att välja att köpa denna tjänst.
 • Secits Holding AB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av CCVE Svenska AB med målet att expandera inom ett nytt affärsområde: industri.

VD HAR ORDET
Periodens EBITDA-resultat har förbättrats med drygt 2 000 KSEK jämfört med tidigare rapport och utvecklats stadigt åt rätt håll, även om bolaget fortfarande visar röda siffror. Omsättningen har i stort fördubblats gentemot samma period förra året, genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt.

Som tidigare växer Secits starkt. Tillväxten ligger enligt plan, även om vi visar en något lägre omsättning under första kvartalet. Då årets två sista kvartal generellt är starkare, och vi redan ser en upphämtning i kvartal två, kommer omsättningen för helåret med all sannolikhet hämtas upp under kvartal tre och fyra. Detta genom högre omsättning i kombination med lägre kostnader.

Första halvåret 2018 har präglats av en mycket hög aktivitet i bolaget, vilken framförallt omfattat två områden: försäljning och omstrukturering av driftsfunktionen. Som VD är jag givetvis inte helt nöjd så länge bolaget visar röda siffror. Jag är dock nöjd med att det går i rätt riktning.

Stark försäljning
Försäljningen har varit väldigt positiv över lag och vi ser fortsatt en stor efterfrågan från kunder i alla tre affärsområden: retail, offentlig sektor och bank.

Inom affärsområdet retail har vi tecknat två stora avtal med ledande kedjor och inlett ett nytt samarbete där vår kameralösning tryggar ett nytt innovativt butikskoncept med obemannade showrooms.

Inom affärsområdet offentlig sektor har ett omfattande avtal ingåtts om leveranser av kroppsburna kameror till väktarna i Stockholms tunnelbana. Dessutom har vi tecknat ett flerårigt avtal med en central svensk myndighet. Secits tar nu en starkare position inom detta segment. Även inom affärsområdet bank har försäljningen varit god.

En stor del av Secits försäljning består av långsiktiga löpande tjänsteavtal, varför nya affärer säkrar intäkter under lång tid. I nuläget består cirka en femtedel av de totala intäkterna av sådan tillväxt i befintlig portfölj.

Förutom redan slutna avtal har den höga aktiviteten i kundbearbetningen under perioden inneburit en mycket stark uteliggande anbudsstock. Inför hösten ser vi säkrade affärer i storleksordningen 25 440 KSEK, baserat på det totala värdet av orderstock samt viktad anbudsstock.

Omstrukturering av driftsfunktionen
En hög försäljning ställer ökade krav på att företagets leveransförmåga motsvarar kundernas krav på leveranstider.

Driftsfunktionen, där alla installations- och serviceprojekt samt supportärenden hanteras, slogs samman med det förvärvade bolaget MKS den 1 januari 2018. Under första kvartalet lade personalen ned ett mycket stort arbete på att få denna viktiga funktion att fungera tillfredsställande. Nytt systemstöd och nya rutiner infördes.

Dessvärre drabbade sammanslagningen takten i leveransen, som sjönk under första kvartalet. Detta syns i omsättningen och kassaflödet, som blev lägre än förväntat under kvartal ett. Under kvartal två ökade takten och leveransen ligger nu på en tillfredsställande nivå tack vare en stark insats från medarbetarna.

På kostnadssidan har vi med synergieffekter i omstruktureringen av driftsfunktionen sparat cirka 250 KSEK per månad, vilket kommer att få genomslag under årets två sista kvartal.

För att möta den ökande försäljningen med en fortsatt god leveransförmåga har vi också alltmer valt att nyttja externa installations- och servicepartners. Denna lösning ger större kapacitet när det behövs och inga fasta kostnader vid perioder av mindre aktivitet. 

Utveckling av nya tjänster
Secits erbjudande omfattar samtliga steg på vägen mot ett anpassat och effektivt övervakningssystem, från behovsanalys till löpande driftsansvar, via finansiering, installation och idrifttagande. Genom att ta avstamp i bakgrunden inom IT-drift och en stark teknikkompetens jobbar vi hela tiden med att utveckla nya tjänster. Senaste halvåret har varit särskilt intensivt på detta område:

 • Vi har vidareutvecklat den egna tjänsten "Secure Connect" med en kostnadseffektiv lösning för säker bildöverföring via 4G-nätet.
 • De första installationerna av en ny lösning för IP-baserat ljud, som förser butiker med musik via nätverksbaserade högtalare, har genomförts i samarbete med partnern Axis till ett tiotal butiker.

Flera tidigare nya tjänster och erbjudanden börjar nu resultera i ökad försäljning:

 • Efterfrågan på molnbaserade RFID-försedda varularm ökar och kompletterar vårt retail-erbjudande av kameratjänster, varularmstjänster, och även ljudlösningen, på ett positivt sätt.
 • Ett annat område där vi vuxit är inom kroppsburna kameror för offentliga miljöer i exempelvis lokaltrafik och på sjukhus. Vi ser ett ökat behov av en kroppsburen lösning för att trygga arbetsmiljön för de som arbetar i utsatta miljöer och de medborgare som vistas där.

Säkrat expansionskapital
Under våren säkrade företaget kapital för ytterligare tillväxt med cirka 15 000 KSEK genom en riktad emission i kombination med en långsiktig finansieringslösning med det danska företaget Formue Nord. 3 000 KSEK av dessa kommer från företrädes-emissionen och dessa är beaktade i föreliggande rapport. Resterande 12 000 KSEK kan vid behov nyttjas under kommande 24 månader och är ej medtaget i föreliggande rapport.

Jag vill passa på att klargöra att finansieringslösningen som är en equityline/konvertibel lösning inte utgör en lånefinansiering som ska återbetalas med kontanta medel. Ingen ränta utgår heller på avropat belopp under perioden fram till konverteringen.

Jag är mycket nöjd med att vi genom kapitalanskaffningen fullt ut kan utnyttja det gynnsamma marknadsläget och expandera inom fler affärsområden och affärskoncept än de som verksamheten idag har fokus på. Samtidigt kan vi i oförminskad takt fortsätta att växa på de marknader där bolaget redan är verksamt.

Förbättrad form för att skapa värde
Vi har vid halvårsskiftet levererat cirka 32 200 kameror till den svenska marknaden, vilket är 1 200 fler än vid årsskiftet. Den starka efterfrågan i kombination med en fortsatt konsolidering inom säkerhetssektorn ger oss alla förutsättningar att bygga företaget vidare inom våra affärsområden.  

I linje med tillväxtstrategin planerar vi även att utöka affärsområdena genom att söka oss till nya branscher för att få en ännu bredare plattform att bygga på. Därför är jag mycket glad att vi efter periodens slut kunnat meddela en avsiktsförklaring om ett förvärv som möjliggör att starta ett nytt affärsområde mot industri.

Under Secits 15 månader som publikt företag har vi ständigt förbättrat formen. Vår uppgift är nu att kapitalisera på gamla och nya affärer och bygga företaget vidare för att skapa värde för ägare, kunder och medarbetare.

Hans Molin,
CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB Publ

Kommande rapporter
22 februari 2019       Bokslutskommuniké                    
26 april 2019              Årsredovisning 2018
28 maj 2019                Årsstämma

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.secits.se. Halvårsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Företagets säte är Handen, Stockholm.

Certified Adviser
Eminova Fondkommission

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 24 augusti 2018

Gerhard Larsson
Styrelseordförande

Anna-Carin Bjelkeby
Styrelseledamot

Hans Molin
Verkställande direktör

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Per Holmgren
Styrelseledamot

Stefan Wilhelmson
Styrelseledamot

Denna information är sådan information som SECITS Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom SECITS Holding AB:s kontaktpersons Hans Molin, hans.molin@secits.se försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Filer för nedladdning
2019-11-15
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits publicerade idag 08:30 kvartalsrapport gällande företagets verksamhet månad juli-september 2019. I det tidigare publicerade pressmeddelandet saknades översiktlig finansiell information som återfinns nedan. Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida.

2019-11-15
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kvartalsrapport gällande företagets verksamhet månad juli-september 2019. Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida.

2019-10-21
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit en stor order om 10Mkr med en central svensk myndighet. Projektet startar omgående och beräknas att levereras under perioden Q4 2019 - Q1 2020.

2019-10-21
Regulatorisk

Den 2 april 2019 meddelade Secits att bolaget vunnit en upphandling med Region Stockholm avseende trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg samt att Region Stockholms beslut hade överklagats av annan part. Kammarrätten har nu bifallit överklagandet och beslutat att Region Stockholms upphandling av kameror till trygghetskamerasystemet (TN 2018-0866) ska göras om. Ramavtalet uppskattas vara värt ca 20 miljoner kronor över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.

2019-08-21
Regulatorisk

Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret 

2019-07-24
Regulatorisk

Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag.

2019-07-11
Regulatorisk

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.

2019-06-14

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett långsiktigt avtal med GANT Sweden AB gällande leverans av säkerhetslösningar i form av trygghetskameror, Axis IP ljud samt varularm till GANT's hela butiksnät i Sverige. Avtalsvärdet är inte känd vid tidpunkten för avtalsskrivandet då inga miniminivåer är avtalade.  

2019-05-28
Regulatorisk

Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 28 maj 2019, fattades bl.a. följande beslut:

2019-05-24
Regulatorisk

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners