kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Delårsrapport april-juni 2020

Bibehållet resultat trots betydande omsättningstapp summerar första halvan av 2020

Andra kvartalet april-juni

· Intäkterna minskade till 5 972 (11 535) Tkr

· EBITDA-resultat uppgick till -3 033 (-1 564) Tkr

· Resultatet per aktie var -0,37 (-0,20) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 273 (-431) Tkr

Första halvåret jan - juni

· Intäkterna minskade till 14 603 (22 418) Tkr

· EBITDA-resultat uppgick till -4 042 (-4 166) Tkr

· Resultatet per aktie var -0,53 (-0,67) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 211 (-2 655) Tkr

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Coronakrisen medförde ett betydande omsättningstapp
  • Nyemission om 7,5 Mkr till långsiktiga investerare
  • Lån från Formue Nord förlängdes till årsskiftet. Secits avser att omförhandla lånet innan förfallodagen.
  • Ny strategi antagen för att växa med abonnemangstjänster särskilt utvecklade för kunder inom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik
  • Erik Bech-Jansen och Erik Selin nya storägare i bolaget med 10,4 respektive 7,8 procent av aktierna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Extra bolagsstämma hölls 24 augusti för att besluta om inval av Erik Bech-Jansen och Ulrika Strömberg till styrelsen

Utsikter

  • Resultatet på EBITDA-nivå förväntas bli högre under andra halvåret än under det första

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Jens Wingren, CEO

Tel: 073-037 90 70

E-post: jens.wingren@secits.se

Om Secits

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2020 klockan 08:00 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2021-01-22
Regulatorisk

Secits har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva Sveriges sjunde största bevakningsbolag, Bevakningsgruppen Sverige AB, med en omsättning på över 100 MSEK. Förvärvet avses genomföras genom en apportemission av ca 14,8 miljoner nya aktier i Secits motsvarande ca 70 MSEK, samt ca 817 000 teckningsoptioner av serie TO1. Efter förvärvet är avsikten att Bevakningsgruppens ägare kommer inneha ca 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Secits. Förvärvet är villkorat av undertecknande av slutliga avtal samt av att en extra bolagsstämma i Secits fattar erforderliga beslut.

2020-12-21
Regulatorisk
2020-11-27
Regulatorisk

Första etappen i omvandlingen av Secits framgångsrikt slutförd

2020-10-28
Regulatorisk

SECITS Holding AB har sålt 1,5 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 för sammanlagt 3,7 miljoner kronor. Medlen ska användas för att stärka bolaget i den pågående omvandlingen samt för att driva tillväxten i de nya abonnemangstjänsterna.

2020-10-20
Regulatorisk

SECITS Holding AB har anlitat Mangold Fondkommission AB för att avyttra teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 som bolaget äger. Bolagets innehav av teckningsoptioner av denna serie uppgår för närvarande till 2,3 miljoner teckningsoptioner. Medlen från försäljningen ska användas för att driva tillväxt och stärka bolaget i sin pågående omvandling.

2020-09-11
Regulatorisk

SECITS Holding AB (Secits) korrigerar tidigare uppgifter om kommande teckningsperioder enligt Secits teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 samt informerar om omräknad teckningskurs

2020-09-10
Regulatorisk

Säkerhetsbolaget Secits rekryterar Charlotte Törsleff som chef för affärsutveckling och medlem av ledningsgruppen. Rekryteringen är ett led i omläggningen av strategin mot en Saas-modell där tillväxt ska skapas genom abonnemangstjänster framtagna för olika kundgrupper.

2020-09-04
Regulatorisk

Säkerhetsbolaget Secits har rekryterat Nina Kronberg som ny CFO och medlem av ledningsgruppen. Daniel Fäldt övergår till att uteslutande vara CTO.

1
2
...
12
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.