Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Bokslutskommuniké - september 2016 - december 2017*

Perioden september 2017 - december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 615 (6 979) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 191 (-2 235) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 650 (-2 123) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,60 (-0,40) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 494 (-1 993) tkr

September 2016 - december 2017**

 • Nettoomsättningen uppgick till 44 204 (15 320) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 540 (-1 930) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -16 934 (-2 126) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,37 (-0,44) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 772 (-590) tkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 47,7 (4,1) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 853 (190) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 23 (7). Antal anställda vid periodens utgång 33 (7).

* förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017
** jämförelseperioden avser räkenskapsåret 2 november 2015 - 31 augusti 2016

VD har ordet

Sammanfattning - Här står vi idag

Som VD är jag stolt att idag kunna blicka tillbaka på SECITS- koncernens verksamhetsår, som täcker perioden 1 september 2016 till 31 december 2017.

Jag kan konstatera att vi under året har fördubblat omsättningen till 44,2 MSEK, helt i linje med vår satsning på kraftig tillväxt, genom en kombination av förvärv och organisk ökning. Under samma tid har kostnaderna inte ökat i motsvarande omfattning och vi levererade ett positivt kassaflöde på 1,49 MSEK under sista rapportperioden 2017.

Bolaget har under året och den senaste perioden haft betydande engångskostnader- hänförliga till notering, utveckling och omstrukturering, De direkta kostnaderna för perioden september - december beräknas till 2Mkr och för verksamhetsåret 6Mkr. Utöver direkta kostnader finns även betydande indirekta kostnader i samband med koncernuppbyggnaden och företagsförvärv (MKS) som belastar årets resultat.

Vi har en lyckad börsintroduktion på Nasdaq First North bakom oss och har blivit mycket väl mottagna på en marknad med stor efterfrågan av trygghetslösningar, vilket visat sig i både helt nya och förnyade kundavtal samt strategiska partnersamarbeten.

Genom förvärvet av säkerhetsföretaget MKS Sverige AB har vi dessutom stärkt vår marknadsposition markant. Vi har nu tillsammans ungefär 31 000 installerade kameror, vilket är dubbelt så många som för ett år sedan.

Vi går stärkta in i 2018 med en stabil organisation där de flesta omstruktureringskostnader och teknikinvesteringar redan är gjorda. Vi ser nu fram emot att teckna nya kundavtal, utveckla de stora avtal vi tecknat under 2017 och kapitalisera på de utvecklingsprojekt som börjar bära frukt. Dessutom fortsätter vi att kombinera organisk tillväxt med en förvärvsstrategi för att kunna fortsätta att växa aggressivt.

Årsberättelse - återblick
Vid årsskiftet 2016 - 2017 omstrukturerades koncernen. Föreliggande årsbokslut blir därför vårt första.

Företagets ledning lade en plan för att inleda en aggressiv tillväxtresa och koncernen formades som fyra rörelsedrivande bolag. Bolagen är verksamma inom kameraövervakning, banksäkerhet och processövervakning och omfattar även en datahall för IT-drift med service och supportfunktioner. De har sammanförts med SECITS Holding AB som moderbolag.

Den nybildade koncernen hade första våren cirka 15 000 kameror driftsatta. Dessutom fanns två egenutvecklade tjänster för säker bildkommunikation, Safe Connect och Cloud View. 

SECITS erbjudande omfattar samtliga steg på vägen mot ett anpassat och effektivt övervakningssystem, från behovsanalys till löpande driftsansvar, via finansiering, installation och idrifttagande. Bolagets strategi går ut på att leverera moderna, anpassningsbara och flexibla övervakningstjänster i fleråriga drifts- och abonnemangsavtal, snarare än att sälja produkter och installationstjänster.

Arbetet med att slå ihop företagen startade under förra våren och den nybildade koncernen hade vid denna tidpunkt 17 anställda. Två affärsområden skapades, Retail och Bank.

Under denna period inleddes även planeringen för att genomföra en börsintroduktion. Mycket kraft lades på att bygga en fungerande stabil koncern och skapa underlag för introduktionen på Nasdaq First North.

Den lyckade börsintroduktionen den 11 maj 2017 gav koncernen en plattform för att accelerera tillväxttakten. Nya medarbetare anställdes i olika roller på företaget.
SECITS tecknade avtal med den finska säkerhetskoncernen Securi OY för att trygga leveranser på den finska marknaden, där många svenska retailkedjor etablerar butiker.

En del i vår tillväxtstrategi är att genomföra förvärv. Styrelsen beslöt därför att förvärva det Helsingborgsbaserade företaget MKS Sverige AB, vilket genomfördes per den 30 juni 2017. I och med detta förvärv kunde ett nytt affärsområde, Offentliga myndigheter, startas succesivt under hösten med redan starka kunder inom stats- och ordningsmakt. Förvärvet innebär också att SECITS stärker närvaron inom de befintliga affärsområdena Retail och Bank.

SECITS har vid utgången av 2017 levererat cirka 31 000 kameror på den svenska marknaden. Genom förvärvet av MKS tillförs verksamhet även i Danmark, vilket ger SECITS ett fotfäste i på andra sidan Öresund. Arbetet med att införliva MKS har pågått under hösten och jag räknar med att vi färdigställer detta arbete under första kvartalet 2018.

SECITS fortsätter att investera i att hitta rätt människor och i den tekniska infrastrukturen för att kunna kapitalisera på våra stora avtal och fortsätta den starka tillväxten. Företaget hade vid årsskiftet 2017 - 2018 vuxit till 33 medarbetare. 

Marknaden - stark efterfrågan
Under 2017 har vi märkt av ett ökat fokus på trygghet och säkerhet i den offentliga debatten, inte minst efter att terrorhotet blivit mer påtagligt också här hemma i Sverige. Samtidigt visar trygghetsmätningar att oron för att utsättas för brott ökar bland medborgarna. I kölvattnet av detta höjs nu röster om ökad kameraövervakning och vi ser också att lagändringar är på gång.

På SECITS ser vi att vår position - att kunna erbjuda lösningar som skapar trygga miljöer med hjälp av smarta uppkopplade kameror (Internet of Things (IoT)) - ger oss ett gynnsamt läge på marknaden.

Att erbjudandet ligger rätt visar inte minst de fina kundavtal vi slutit under året. Inom Retail tecknades avtal med Ahlsell, Synsam, Netto, Lidl, Kicks och Bergendahlsgruppen. Inom banksektorn levererar vi nu våra säkerhetstjänster till alla de fyra svenska storbankerna.

I oktober lanserade SECITS en ny mobil kameratjänst som använder 4G-nätet, vilket möjliggör kameraövervakning där det inte finns fiber/bredband eller motsvarande. Den nya tjänsten öppnar därmed för nya användningsområden inom exempelvis transport och blåljusmyndigheter, liksom andra delar av den offentliga sektorn.

Under våren och sommaren har SECITS lagt stor kraft på ett utvecklingsprojekt inom telekomområdet för att kunna leverera säkerhetslösningar genom bredbandsnätet mot både privatpersoner och företagsmarknaden. Projektet ledde fram till att avtal tecknades med bredbandsleverantören A3 (f.d. Alltele/T3) och med det norska säkerhetsföretaget Safe4. SECITS har också inlett ett samarbete med el- och energiföretaget Elajo, med avtal i september 2017. De första leveranserna med de nya IoT-tjänsterna installerades under senhösten.

Genom förvärvet av MKS utökades erbjudandet av kameraövervakningstjänster även med varularm, vilket kompletterar SECITS portfölj främst gentemot retailkunder. Ett avtal med det holländska världsledande företaget för RF-RFID- system, Nedap, under hösten, innebär att SECITS erbjudande nu även omfattar molnbaserade varularmstjänster. De första beställningarna, som inkom i slutet av 2017, är planerade för leverans i inledningen av 2018. 

Resultatet - Tillväxt
SECITS har sedan föregående rapport den 31 augusti dubblerat omsättningen samtidigt som kostnaderna inte ökat med mer än 45%, vilket påverkat rörelseresultatet positivt.

Vi levererar ett positivt kassaflöde för de fyra sista månaderna 2017 vilket är mycket glädjande. Det visar att organisationens leveransförmåga är i linje med vår strategi och att de stora avtal vi tecknat i kombination med befintliga kunder ger ett positivt resultat.

SECITS har under 2017 tagit stora kostnader, huvudsakligen av engångskaraktär, för att skapa en koncern av fyra tidigare självständiga bolag, följande börsintroduktion, företagsförvärv, teknikinvesteringar, rekryteringar och struktureringskostnader. Därmed tvingas koncernen redovisa ett påtagligt negativt resultat, trots den snabba tillväxten i omsättning men med lägre rörelsekostnader och ett positivt kassaflöde i slutet av året.

2018 - fortsatt tillväxtresa
Vi går nu stärkta in i 2018 med en fungerande koncern och stabil organisation med tre starka nyetablerade affärsområden, Retail, Bank och Offentliga myndigheter. Affärsområdenas uppgift är att ta hand om alla fina kundavtal som tecknades 2017 och växa med nya kunder. Samtidigt ska vi kapitalisera på de utvecklingsprojekt som pågår, där vi under 2017 investerat mycket tid och resurser.

Ytterligare förvärv samt organisk tillväxt utgör bränslet till en fortsatt aggressiv tillväxt. Jag ser fram emot att leda företaget vidare på resan tillsammans med kunder och investerare för att stärka vår position som ett marknadsledande företag inom IT- baserade säkerhetstjänster.

Hans Molin,
CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB Publ 

Kommande rapporter
26 april 2018, Årsredovisning 2016/2017
5 juni 2018, Årsstämma 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.secits.se

Stockholm den 21 februari 2018

Gerhard Larsson
Styrelseordförande

Anna-Carin Bjelkeby
Styrelseledamot

Hans Molin
Verkställande direktör

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Per Holmgren
Styrelseledamot

Stefan Wilhelmson
Styrelseledamot

Per Lind
Styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Hans Molin, CEO telefon 073-049 89 55, hans.molin@secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2018 08:40 CEST.

Kort om SECITS:
SECITS är en leverantör av nästa generations IT baserade säkerhetstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

2018-08-24
Regulatorisk

Stark försäljning och sänkta kostnader förbättrar resultatet 

KOMMENTAR
Försäljningen visar vägen och vi fortsätter att expandera. Vi har påbörjat leveranser på våra tecknade avtal. Vi har per idag 25 440 KSEK i uteliggande orderstock och viktad anbudsstock.

Detta samtidigt som vi har fokus på fasta kostnader som minskar under kvartal tre och fyra med cirka 250 KSEK per månad genom synergieffekter. Som säkerhetsleverantör är vi konservativa och det innefattar också kostnader för omstruktureringar, affärsutveckling och investeringar i teknisk utveckling. Dessa investeringar kostnadsför vi löpande, vilket belastar vårt resultat. Detta ger en transparens i vår rapportering och en öppenhet gentemot de som värderar bolaget.   

Under första halvåret uppgick intäkterna till 23 676 KSEK (11 988), vilket motsvarar en ökning med 97 procent.

EBITDA-resultatet första halvåret uppgick till -4 972 KSEK (-7 056), vilket har belastats med 1 704 KSEK för kostnader av engångskaraktär avseende verksamhetsutveckling och omstrukturering.

2018-08-13
Regulatorisk

Secits har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av CCVE Svenska AB som levererar kameralösningar för driftsövervakning av senaste teknologi i huvudsak mot industrisegmetet. Detta som ett led i Secits tillväxtstrategi.

2018-08-13
Regulatorisk

SECITS har ingått avtal med ett ledande svenskt modeföretag om leverans av kamera- och molnbaserade varularmstjänster. Modekedjan har flera hundra butiker i Norden men även i Europa. SECITS kommer att utföra implementation av säkerhetslösningar i flera länder där modeföretaget verkar.

Avtalet som dels ger intäkter vid implementation av säkerhetsutrustning i butikerna ger också en långsiktig intäkt via tjänsteleveransen som ökar SECITS portföljsintäkter. SECITS uppskattar värdet av denna beställning till 2-3 miljoner årligen vid tidpunkten för avtalsskrivandet.

2018-06-29
Regulatorisk

Rättelsen avser rubriken där ordet "tecknad" ersatts med "tecknades".

Styrelsen för Secits Holding AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 30 maj 2018.

2018-06-29
Regulatorisk

Styrelsen för Secits Holding AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 30 maj 2018.

2018-06-27
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett flerårigt avtal med en central svensk myndighet. Leveransen av kameralösningen startar omgående och beräknas vara färdig under hösten 2018. Nuvarande ordervärde är drygt 7 miljoner kronor, vilket förväntas växa under avtalsperioden.

2018-06-15
Regulatorisk

Styrelsen för SECITS har informerats av Formue Nord Markedsneutral A/S att den danska kapitalförvaltaren har beslutat anmäla sig för teckning utan företräde, till ett belopp om 1MSEK i den pågående nyemissionen om högst 6,3 MSEK.

2018-06-15

Så här inför midsommar vill jag passa på att formulera en sommarhälsning till våra kunder, investerare, medarbetare och andra som följer oss.

2018-06-08
Regulatorisk

Den 30 maj 2018 meddelade SECITS Holding AB att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför bolaget 6,3 Mkr före emissionskostnader. Vidare offentliggjordes att styrelsen ingått ett sk intentionsavtal om en sk Equity Line-facilitet om ytterligare 12 mkr med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue Nord"). SECITS kan nu meddela att denna principöverenskommelse följts upp genom ingående av bindande avtal.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo