Nyheter

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2021

Fjärde kvartalet oktober - december 2021

· Intäkterna uppgick till 32 136 (10 345) Tkr

· EBITDA uppgick till -2 386 (-1 975) Tkr

· Just. EBITDA efter engångskostnader på ca 3 000 Tkr uppgick till 614 Tkr

· Resultat per aktie var -0,36 (-0,08) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 715 (-456) Tkr

Helåret

· Intäkterna uppgick till 75 225 (31 479) Tkr

· EBITDA uppgick till -13 275 (-5 861) Tkr

· Just. EBITDA efter engångskostnader på ca 6 500 Tkr uppgick till -6 653 Tkr

· Resultat per aktie var -1,40 (-0,87) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 633 (-3 393) Tkr

· Likviditeten uppgick till 1 534 (4 078) Tkr

· Soliditeten var 37,7% (32,2%) procent

· Säkra larm AB ingår i det konsoliderade resultatet från 1 juli 2021

Väsentliga händelser under kvartalet

· Extra bolagsstämma i SECITS, 23 december 2021 där följande avhandlades:

o Val av ny styrelse

o införa ett långsiktigt personaloptionsprogram

o riktad emission av högst 800 000 teckningsoptioner

· Secits tillförs 3.2 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner

· Jonas Lundberg utsågs till ny CFO

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Secits förvärvar Westra Security Group larmcentral AB för 40 MSEK.
  • Secits levererar säkerhet till myndighet.
  • Bolaget har tecknat ett nytt ramavtal med en av de svenska storbankerna.
  • Bolaget har påbörjar test för fordonsidentifikation och passagerarräkning med rederiet ForSea
  • Ted Jokiniemi utsåg till Sälj- och Marknadsdirektör för Secits-koncernen.

VD HAR ORDET

Integration med Säkra slutförd, omsättning (inkl. orderstock) utvecklas positivt, justerad EBITDA positiv i kvartal 4

Integrationen mellan Säkra och Secits är nu slutförd.

Secits förvärvade förra året Säkra Larm för att öka kundbasen och skala affären. Denna integration går väl och kan nu anses vara fullt genomförd. De positiva ekonomiska effekterna får nu fullt genomslag i gruppen. För Secits del har flera administrativa uppgifter flyttats från externa leverantörer till egen koncern, för Säkra har integrationen medfört en strömlinjeformning av organisationsstrukturen, och för koncernen en samlad besparing inom indirekta kostnader om drygt 5,1 miljoner kr på årsbasis. Justerat för engångskostnader om ca 6,5 miljoner kr sjönk indirekta kostnader från 37,7 miljoner kr 2020:2 till 35,4 miljoner kr 2121:2.

Mot slutet av december 2021 genomfördes överföringen av kundstocken från en extern larmcentral till en annan med en väsentlig lägra kostnadsbild som resultat. Under 2022 skulle denna ändring sänka koncernens kostnader med ytterligare ca 5,6 miljoner kr på årsbasis, denna effekt kommer dock att överstigas när stocken flyttas in i den egna larmcentralen.

En markant effektivisering av koncernens support- och kundtjänst har också slutförts under perioden runt årsskiftet, vilket medför ytterligare besparingar om ca 2,4 miljoner kr per år.

Ökad tillväxt i Säkra, omsättning och orderingång högre i Secits.

Under 2021:2 steg omsättningen för Säkra med ca 4,4 miljoner kr från 44,2 miljoner kr till 48,6 miljoner kr, en ökning om ca 10%. jämfört med 2020:2. Säkra upplever en försvagning i bruttomarginal om ca 1,1 procentenheter, vilket är en effekt av volymmix i sålde anläggningar.

För Secits del, som tidigare har redovisat beställt pågående arbete som omsättning, har fakturerad omsättning 2021:2 sjunkit med 5,3 miljoner kr jämfört med 2020:2, dock exkluderar detta ca 5,9 miljoner kr i orderstock som redovisas när installation har slutförts. Bruttomarginalen utvecklas positivt med ca 3,0 procentenheter till trots för viss leveransproblematik och ökade transport-kostnader i samband med pandemin.

Positiv EBITDA efter justeringar under 2021:2

Integrationen mellan bolagen och omstrukturering av flertalet funktioner har inneburit ca 6,5 miljoner kr i kostnader av engångskaraktär, varav ca 6,0 miljoner kr har tagits under 2021:2. Vid en justering av EBITDA med motsvarande belopp blir utfallet ca 1,6 miljoner kr, att jämföra med utfallet 2020:2 om ca 0,2 miljoner kr. Med full verkan av ovanstående integrationseffekter förväntas en ständigt positiv resultatförbättring under 2022.

Förvärv av Westra Security Group larmcentral

Westra Security Group förvärvades februari 2022 för 40,0 miljoner kr. Ett planerat åtgärdsprogram för sammanlagt ca 15,0 miljoner kr finansieras av säljarna, och nettoköpeskillingen för en certifierad larmcentral (SSF 136:5) med relevanta behörigheter och existerande kundstock blir därför ca 25,0 miljoner kr. En fullt integrerad larmcentral är hjärtat i varje säkerhetsbolag och Secits kan nu fortsätta sin transformering till ett fullt digitalt bolag med fokus på tillväxt och återkommande intäkter. Secits får anledning att återkomma med flera detaljer kring den förbättrade intäkts- och kostnadsstrukturen under nästa kvartal.

VD Erik Bech-Jansen

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Erik Bech-Jansen, CEO

Tel: 073-331 13 11

E-post: ebj@secits.se

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2022 klockan 08:00 CET. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.