kameraovervakning-multi-site

Konvertibelfinansiering

Secits Holding AB har ingått ett finansieringsavtal baserat på konvertibler med Formue Nord Markedsneutral A/S. Överenskommelsen innebär att Formue Nord över en 24-måndersperiod åtagit sig att teckna konvertibler för upp till 12 Mkr, i enskilda trancher om 1,0 mkr vardera.

Secits Holding AB har förbundit sig att rova av minst en sådan tranch. Resterande utrymme kan utnyttjas på Bolagets önskemål i samband med eventuella uppkommande kapitalbehov under den aktuella 24-månadersperioden.

Konvertiblerna kan konverteras till aktier med femton procents rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de femton handelsdagar som föregår det datum då Formue Nord har skickat en begäran om konvertering. Dagar där Formue Nord står för tjugo procent eller mer av handeln i Secits-aktien skall dock inte ingå i beräkningen. Konvertering måste ske inom 12 månader från avrop. En startavgift om sex procent av den avtalade faciliteten skall erläggas i samband med första avrop.

För varannan aktie som konverteras erhåller Formue Nord en teckningsoption, som var och en berättigar Formue Nord att under en period av fem år teckna en ny aktie till 120 procent av konverteringskursen vid första konverteringstillfället. Styrelsen har även beslutat att, vid varje tillfälle som Formue Nord tilldelas teckningsoptioner, vederlagsfritt tilldela lägst samma antal teckningsoptioner till befintliga aktieägare, i proportion till aktieinnehav vid dessa tidpunkter, samt att, om teckningsoptioner fördelas i tillräcklig omfattning, notera teckningsoptionen för handel vid Nasdaq First North.

Nedan anges antalet mottagna trancher, det konverterat beloppet och antalet aktier som konverterats och emitterats enligt avtalet.

Datum Tranch nr. Erhållet belopp Konverterat belopp Antal aktier per konvertering Konverteringskurs Utestående konvertibler Antal aktier som skall emitteras Antal emitterade aktier
2018-11-09 1-6 6 000 000 100 000 23 000 4,347 590 23 000 0
2018-11-27     100 000 25 778 3,879 580 48 778 0
2019-01-08     200 000 61 747 3,239 560 110 525 0
2019-01-21     500 000 154 368 3,239 510 264 893 0
2019-02-12     500 000 148 431 3,368 460 413 324 0
2019-02-15             148 431 264 893
2019-03-15     300 000 100 840 2,975 430 249 271 264 893
2019-03-26 7-9 3 000 000       730   264 893
2019-03-29     300 000 146 359 2,047 700 395 810 264 893
2019-04-02     750 000 367 020 2,043 625 762 830 264 893
2019-04-05     200 000 105 802 1,890 605 868 632 264 893
2019-04-12     500 000 264 506 1,890 555 1 133 138 264 893
2019-04-17     750 000 396 759 1,890 480 1 529 897 264 893
2019-05-06     400 000 211 604 1,890 440 1 741 501 264 893
2019-05-07     2 000 000 1 058 024 1,890 240 2 799 525 264 893
2019-05-14             1 930 893 1 133 525
2019-06-13             0 3 064 418

Då Secits återbetalat 2,4 miljoner i lån till Formue Nord 2019-02-12 så kommer ingen ytterligare konvertering att ske. Efter denna transaktion återstår ett lån om 4 miljoner SEK med konverteringsrätt först från den 31 juli 2020 med Formue Nord.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.