Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Konvertibelfinansiering

Secits Holding AB har ingått ett finansieringsavtal baserat på konvertibler med Formue Nord Markedsneutral A/S. Överenskommelsen innebär att Formue Nord över en 24-måndersperiod åtagit sig att teckna konvertibler för upp till 12 Mkr, i enskilda trancher om 1,0 mkr vardera.

Secits Holding AB har förbundit sig att rova av minst en sådan tranch. Resterande utrymme kan utnyttjas på Bolagets önskemål i samband med eventuella uppkommande kapitalbehov under den aktuella 24-månadersperioden.

Konvertiblerna kan konverteras till aktier med femton procents rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de femton handelsdagar som föregår det datum då Formue Nord har skickat en begäran om konvertering. Dagar där Formue Nord står för tjugo procent eller mer av handeln i Secits-aktien skall dock inte ingå i beräkningen. Konvertering måste ske inom 12 månader från avrop. En startavgift om sex procent av den avtalade faciliteten skall erläggas i samband med första avrop.

För varannan aktie som konverteras erhåller Formue Nord en teckningsoption, som var och en berättigar Formue Nord att under en period av fem år teckna en ny aktie till 120 procent av konverteringskursen vid första konverteringstillfället. Styrelsen har även beslutat att, vid varje tillfälle som Formue Nord tilldelas teckningsoptioner, vederlagsfritt tilldela lägst samma antal teckningsoptioner till befintliga aktieägare, i proportion till aktieinnehav vid dessa tidpunkter, samt att, om teckningsoptioner fördelas i tillräcklig omfattning, notera teckningsoptionen för handel vid Nasdaq First North.

Nedan anges antalet mottagna trancher, det konverterat beloppet och antalet aktier som konverterats och emitterats enligt avtalet.

Datum Tranch nr. Erhållet belopp Konverterat belopp Antal aktier per konvertering Konverteringskurs Utestående konvertibler Antal aktier som skall emitteras Antal emitterade aktier
2018-11-09 1-6 6 000 000 100 000 23 000 4,347 590 23 000 0
2018-11-27     100 000 25 778 3,879 580 48 778 0

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo