kameraovervakning-multi-site

Nyheter

SECITS styrelse har fattat beslut om förvärv av MKS Sverige AB

SECITS ser detta förvärv som en viktig milstolpe för företagets fortsatta tillväxt. Genom att snabbt bygga en större koncern för att ta en mer framskjuten position i IT-säkerhetsbranschen, och genom att ett nytt affärsområde inriktat mot offentliga myndigheter tillförs är SECITS nu redo för att även möta den ökande efterfrågan på kameralösningar i offentliga miljöer.

Att utöka SECITS geografiska närhet där företaget idag finns representerade i Kramfors, Sundsvall, Stockholm och Göteborg med att också omfatta Skåne (Helsingborg) uppfyller också ett viktig strategiskt mål. MKS har en lång historia och en sund verksamhet präglad av innovation och god leveransförmåga.

- Jag gläds åt att vi nu förvärvat MKS. Köpet innebär att vi i stort kommer att fördubbla SECITS storlek och MKS verksamhet kommer att bidra positivt till SECITS koncernen resultat redan 2017. SECITS kommer i och med detta att ha över 30 000 kameror driftsatta i banker, butiksmiljöer och i offentliga myndigheter. Vi har nu en plattform för snabbare tillväxt och att vi adresserar offentliga myndigheter med ett eget affärsområde ligger mycket strategiskt rätt i tid, säger Hans Molin CEO på SECITS Holding AB.

- Jag och mina medarbetare har byggt MKS från grunden och att nu få ingå i SECITS-koncernen känns mycket bra. Vi har vi alltid strävat efter att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen med bl.a. ny teknik i form av kameror som överför bildlarm via 4G. Huvudinriktning är myndigheter, hamnar, banksektorn och Retail. Vi har i våra kundrelationer skapat innovativa lösningar baserade på kundens unika krav. MKS verksamhet tillsammans med SECITS passar som handen i handsken, säger Dick Larsson grundare av MKS.

MKS hade 2016 en omsättning på 20Mkr och ett rörelseresultat på -110tkr.

Köpeskillingen är beroende av MKS resultat under 2017, och har bestämts till sex gånger MKS EBIT-resultat för detta år. Köpeskillingen skall erläggas vid två tillfällen:

1. I samband med tillträdet DEN 5 juli erläggs 10 Mkr varav 30% utgörs av aktier och 70% i kontanta medel varav 3,8 Mkr i förvärvslån.

2. Eventuell resterande slutlikvid erlägges efter reviderat bokslut för helåret 2017, i form av 30% aktier och 70% i kontanta medel.

Styrelseledamot Stefan Wilhelmson som varit behjälplig i förvärvsprocessen skall fortsättningsvis under resten av 2017 under bolagets uppbyggnadsfas vara VD behjälplig med förvärvs- och affärsutvecklingsfrågor och etablering av nya kunder/kundgrupper. Stefan arvoderas för detta särskilt månadsvis utöver sitt styrelsearvode.

2017-07-05

För ytterligare information:
Hans Molin, vd
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Gerhard Larsson, styrelseordförande
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se 

Hemsida www.secits.se

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2017 klockan 08:00 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Filer för nedladdning
2017-10-27
Regulatorisk

Andra halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 887 (12 877) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 767 (-811) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 923 (-1 102) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,20 (-0,22) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 767 (681) tkr

September 2016 - augusti 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 589 (15 320) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 349 (-1 930) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 284 (-2 126) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till - 2,00 (-0,44) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 13 267 (-590) tkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 55,9 (4,1) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3 216 (190) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 19 (7). Antal anställda vid periodens utgång 35 (7).

* förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017

2017-10-26
Regulatorisk

SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag SECITS Sweden AB och A3 (fd T3/Alltele) har ingått ett partneravtal för IoT-baserade säkerhetslösningar levererade genom A3:s bredbandslösningar.

VD på SECITS bedömer att partnerskapet kommer att leda till ökade intäkter redan under 2017 även om det inte finns ett kvantifierbart ordervärde vid avtalsskrivandet.

2017-10-24
Regulatorisk

SECITS och Kentima ingår avtal för IT-baserade säkerhetstjänster. Kentima utvecklar, och tillverkar avancerad mjukvara och produkter för automations- och säkerhetsbranschen som nu SECITS integrerar i sin plattform. SECITS stärker därmed sin leveransförmåga inom säkerhet och automation.   

VD på SECITS bedömer att det bredare tjänsteutbudet kan leda till ökade intäkter redan under 2017 även om det inte finns ett kvantifierbart ordervärde vid avtalsskrivandet. 

2017-10-18
Regulatorisk

SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag, SECITS Sweden AB, har erhållit en beställning gällande säkerhetsinstallation på 50 kontor från en av Nordens största finansiella koncerner med fler än 10 000 anställda. Totalt ordervärde för de 50 kontoren är 4,5MKR.

2017-10-17
Regulatorisk

Kristina E Mackintosh, som har varit koncern CFO på konsultbasis inför och efter noteringen av SECITS på First North, har bestämt sig att lämna SECITS för att tillträda en motsvarande roll på ett annat bolag.

2017-10-04
Regulatorisk

MKS har tillsammans med AddSecure, HIKVISION och Mirasys utvecklat en helt ny mobil kameratjänst som använder 4G-nätet. Kameran är utrustad med SIM-kort och lösningen erbjuder kameraövervakning där det inte finns fiber/bredband eller motsvarande. Ordervärdet första året beräknas uppgå till 2 Mkr.

2017-09-15

På extra bolagsstämma som hölls den 23 augusti 2017 beslutades att ändra bolagets räkenskapsår till att omfatta tiden den 1 januari -31 december. Som en följd av detta ändras även bolagets finansiella kalender enligt nedan:

2017-09-08
Regulatorisk

SECITS och Elajo ingår ett betydande avtal för IT-baserade säkerhetstjänster. Avtalet värderas till ca 6 MSEK per år och innebär att SECITS kommer att leverera kameralösningar och säker datakommunikation till Elajos kunder. Utöver detta omfattar avtalet IoT- baserade tjänster inom segmenten inbrott och brandlarm, tillsammans med partnern Safe4.

2017-09-05
Regulatorisk
Livsmedelskedjan Netto öppnade sina portar i Sverige år 2002 och sedan dess har MKS levererat över 3000 kameror till butikerna. I dag finns 160 butiker etablerade i landet och tillväxtplanen är aggressiv. Nu har avtalet med MKS förnyats, och beräknas representera ett ordervärde om ca 3 MKR per år. Under 2017 uppgår dock ordervärdet till ca 4 MSEK.
<<
1
...
12
13
14
15
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.