kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Secits Holding AB Delårsrapport juli - september 2021

Tredje kvartalet juli-september 2021

· Intäkterna uppgick till 29 941 (6 531) Tkr, varav Säkra Larm svarade för 24 176 Tkr

· EBITDA uppgick till -2 223 (-1 975) Tkr, varav Säkra Larm +343 Tkr

· Resultat per aktie var -0,30 (-0,22) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 562 (-3 148) Tkr

Första nio månaderna jan - september 2021

· Intäkterna uppgick till 43 089 (21 134) Tkr

· EBITDA uppgick till -10 889 (-6 017) Tkr

· Resultat per aktie var -0,94 (-0,81) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 958 (-2 937) Tkr

· Likviditeten uppgick till 3 274 (2 945) Tkr

· Soliditeten var 43,0 (26,9) procent

Väsentliga händelser under kvartalet

  • En ny koncernledning bildades
  • Mats Larsson anställdes som ansvarig för B2B-försäljning
  • Styrelsen beslutade att emittera totalt 4 145 079 aktier som delbetalning till säljarna av Säkra Larm AB.
  • Avtal tecknades med en statlig myndighet om att Secits ska leverera vissa säkerhetstjänster. Avtalet löper som längst 7 år, med en grundersättning om ca 1,5 Mkr per år.
  • Avtal tecknades med en stor aktör inom dagligvaruhandeln om säkerhetstjänster för ca 2,5 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Jonas Lundberg utsågs till ny CFO

VD HAR ORDET

Förbättringsarbete fortlöper i god takt

Det förbättringsarbete som inletts tidigare under året fortlöper i god takt. Det är en rad åtgärder som implementeras och som sammantaget syftar till att skapa tillväxt och lönsamhet. Vi har bland annat inlett en ISO-certifiering, etablerat nya strukturer och också skaffat oss vissa behörigheter inom kamera och larm-bevakning. Jag förväntar mig att vi successivt kommer att se resultat av detta arbete, men det kommer att ta viss tid innan det får fullt genomslag.

Vi har under kvartalet också haft intressanta försäljningsframgångar. Dels har vi slutit ett långt avtal med en statlig myndighet, dels gjorde vi ett säkerhetsavtal med en stor dagligvarukedja.

Bolaget har även deltagit i flera upphandlingar där tilldelningsbeslut inte har meddelats ännu. Dessa upphandlingar - som bolaget tidigare inte kvalificerat sig för eftersom det saknat relevanta behörigheter och samarbeten - har potential att markant förbättra bolagets framtida intjäning. Vi har också fått möjlighet att lämna ett antal offerter till flera nya kunder, och hoppas därigenom kunna återkomma med nyheter om vunna affärer.

Säkra Larm ingår i räkenskaperna från och med tredje kvartalet, med intäkter på 24,2 Mkr. Värt att notera är att bolaget under årets första nio månader levererade intäkter på 76,1 Mkr och ett rörelseresultat på 5,6 Mkr.

Integrationen med Säkra Larm fortsätter att löpa positivt. Även de åtgärder som bolaget redan tidigare identifierat och initierat för att stärka sin lönsamhet fortlöper. Vi kan redan utnyttja en del fördelar som kommer av att koncernen tagit ett steg upp i storlek.

Jag ser fram mot att fortsätta det förbättringsarbete som nu är i full gång.

VD Erik Bech-Jansen

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: investor@secits.se

Om SECITS-koncernen
Secits och Säkra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2021 klockan 08:30 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2021-12-08
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 23 december 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

2021-10-01
Regulatorisk

Jonas Lundberg tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 1 oktober 2021. Jonas har en gedigen bakgrund inom teknikintensiva industriella bolag och kommer närmast från Oerlikon Balzer Nordic där han varit både CFO och CEO.

2021-09-10
Regulatorisk

Secits Holding har tecknat ett avtal om säkerhetstjänster för ca 10 nyetableringar och ett motsvarande antal uppgraderingar för en stor aktör inom dagligvaruhandel.

2021-08-31
Regulatorisk

Secits Holding har tecknat ett avtal med en statlig myndighet där bolaget ska utföra vissa säkerhetstjänster. Avtalet löper som längst 7 år, med en grundersättning om ca 1,5 miljoner sek årligen.

2021-08-26
Regulatorisk
2021-08-23
Regulatorisk

Styrelsen har beslutat att emittera totalt 4 145 079 aktier, som i sin helhet ska användas som delbetalning till säljarna av Säkra Larm AB som förvärvades juni 2021.

2021-08-02
Regulatorisk

Sedan Secits förvärvade Säkra Larm i juni har ett integrationsarbete pågått med utformning av en ny organisation och en ny koncernledning. Koncernen har också förstärkts med externt rekryterad specialistkompetens.

2021-07-30
Regulatorisk

Mats Larsson har över 20 års erfarenhet inom CCTV-industrin och kommer senast från Hikvision. Mats har med sig stor erfarenhet från kvalificerade projekt från både Hikvision och Axis och har med stor succé drivit strukturerat projektförsäljning under många år inom säkerhetssektorn.

2021-06-21
Regulatorisk

Rättelsen avser rubriken på pressmedeande publicerat 2021-06-21 07:59

Secits slutför förvärvet av Säkra Larm i Sverige AB som meddelandes den 21 maj 2021. Förvärvet innebär att Secits breddar sin verksamhet, ökar sin omsättning markant och stärker sina förutsättningar för tillväxt.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.