kameraovervakning-multi-site

Nyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 9 JUNI 2021

Extra bolagsstämma med aktieägarna i SECITS Holding AB hölls den 9 juni 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Extra bolagsstämman beslutade, bland annat, följande.

Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en riktad emission av högst 4 310 346 aktier till vissa särskilt angivna investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggörandet av en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt en breddning av bolagets aktieägarbas. Teckningskursen per aktie uppgick till 5,80 kronor, vilket motsvarar 90 procent av den volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio hela handelsdagarna närmast före styrelsens beslut.

Enligt styrelsebeslutet skulle teckning och betalning ske senast den 28 maj 2021. Vid tecknande av samtliga aktier kommer bolagets aktiekapital öka med 431 034,60 kronor.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för att fullgöra bolagets åtaganden enligt det överlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Säkra Larm i Sverige AB som ingicks den 21 maj 2021, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske på de villkor som följer av nämnda överlåtelseavtal. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av aktiekapitalet respektive antalet aktier inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Val av styrelseledamot

Extra bolagsstämman beslutade att välja Björn Almroth till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Filer för nedladdning
2022-02-07
Regulatorisk

Ted Jokiniemi befordras till den nyetablerade positionen som Sälj- och Marknadsdirektör för Secits-koncernen.

2022-02-01
Regulatorisk

Secits Holding har tecknat ett nytt ramavtal med en av de svenska storbankerna med ett minsta ordervärde om 1MSEK.

2022-01-28
Regulatorisk

Secits Holding har mottagit en order av säkerhetsteknisk utrustning med tillhörande tjänster från en svensk myndighet. Det samlade ordervärdet överstiger 3.1 MSEK och kommer levereras i sin helhet under Q1 2022.

2021-12-08
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 23 december 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

2021-10-01
Regulatorisk

Jonas Lundberg tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 1 oktober 2021. Jonas har en gedigen bakgrund inom teknikintensiva industriella bolag och kommer närmast från Oerlikon Balzer Nordic där han varit både CFO och CEO.

2021-09-10
Regulatorisk

Secits Holding har tecknat ett avtal om säkerhetstjänster för ca 10 nyetableringar och ett motsvarande antal uppgraderingar för en stor aktör inom dagligvaruhandel.

<<
1
2
3
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.