kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS

På SECITS Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 23 december 2021 beslutades bland annat följande:

· Att som nya styrelseledamöter välja Carl-Gustav Nilsson och Ann-Charlott Salomonsson. Carl-Gustav Nilsson och Ann-Charlott Salomonsson ersätter styrelseledamöterna Jens Wingren och Ulrika Strömberg som entledigats på egen begäran

· Att som ny styrelseordförande välja Carl-Gustav Nilsson.

· Att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett långsiktigt personaloptionsprogram om högst 800 000 personaloptioner, där varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 10,00 kronor per aktie. Teckningskursen och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, emission eller liknande åtgärder.

· Att, i enlighet med styrelsens förslag och för att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt det långsiktiga personaloptionsprogrammet, genomföra en till SECITS riktad emission av högst 800 000 teckningsoptioner och godkänna att bolaget får överlåta teckningsoptioner.

Om SECITS-koncernen
Secits och Säkra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

2022-05-19
Regulatorisk

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

2022-05-10
Regulatorisk
2022-03-29
Regulatorisk

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.

2022-03-23
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

2022-02-10
Regulatorisk

Secits Holding förvärvar Westra Security Group AB för 40 MSEK.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.