kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Delårsrapport september 2016 - februari 2017

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 702 (2 443) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 581(-1 119) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till  -3 361 (-1 024) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till  -0,77 (-0,23) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 499 (-1 270) tkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 62,9 (8,8) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 310 (818) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 15 (7). Antal anställda vid periodens utgång 17 (7). 

Etablering av SECITS koncernen

SECITS-koncernen bildades under verksamhetsåret 2015/16.

Den 2 november 2015 etablerades moderbolaget SECITS Holding AB (publ) (tidigare SECITS Invest AB).

Den 1 januari 2016 förvärvades Security ITSolutions Sweden AB (org.nr 556847-1972) samt SECITS Finans (org.nr 556944-8060). Security ITSolutions Sweden AB omfattade verksamheterna i Kramfors och Sundsvall med driftshall i Kramfors. Security ITSolutions Sweden AB har bedrivit en lönsam verksamhet från räkenskapsåren 2011/2012 och är ett etablerat bolag i norra Sverige.

Pronubecon AB (org.nr 559012-8442) förvärvades den 1 januari 2016 med syfte att vara fristående från övrig verksamhet gällande leveranser av molntjänster. Affärsutvecklingsprojekt inom IT-Telecomsektorn skall förläggas i Pronubecon.

Den 1 februari 2016 förvärvades SECITS Sweden AB (tidigare Security ITSolutions Öst AB) (org nr 556524-9546). SECITS Sweden AB har bedrivit verksamhet från kalenderåret 2013 framförallt inom banksektorn, basen för verksamheten är Stockholm.

De finansiella rapporterna för föregående år innehåller dotterbolagens resultat efter förvärvsdatum, dvs räkenskapsåret 2015/2016 innehåller resultat från dotterbolagen för en månad (Pronubecon AB) respektive två månader (SECITS Sweden AB och Security ITSolutions Sweden AB).

Väsentliga händelser under perioden
För att samla koncernens verksamhet i ett bolag såldes rörelsen och inkråmet i Security ITSolutions Sweden AB (bolaget i Kramfors/Sundsvall) till SECITS Sweden AB. Transaktionen genomfördes den 1 september 2016. SECITS Finans AB (org.nr 556944-8060) bedrev finansieringsverksamhet såsom ett dotterbolag till Security ITSolutions Sweden AB och ingick i förvärvet den 1 januari 2016 (se ovan).

All verksamhet från de olika bolagsförvärven samlas därmed I SECITS Sweden AB som är det rörelsedrivande dotterbolaget inom molnbaserade övervakningstjänster. Koncernen har nu kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Kramfors med driftshallen lokaliserad i Kramfors.

Styrelsen beslutar att ansöka om notering av bolagets aktie på en svensk marknadsplats, MTF (Multilateral Trading Facility) och påbörjar förberedelser för noteringen.

Bolagsstämman i december 2016 väljer Gerhard Larsson som ny ordförande till bolaget. Grundarna och huvudägarna Per Holmgren och Patrik Vikström omväljs som styrelseledamöter.

Två nyemissioner genomförs under perioden och bolaget tillförs ca 6 Mkr efter emissionskostnader. 

Dessutom genomförs en kvittningsemission och skulder om ca 9,3 Mkr kvittas till nya aktier i bolaget.

Bolaget genomför en aktiesplit om 1000:1 som en del i förberedelser inför noteringen.

Vid extra bolagsstämma i januari omväljs Gerhard Larsson, ordförande och Per Holmgren samt nyväljs Anna-Carin Bjelkeby, Kenneth Eriksson och Stefan Wilhelmson.

Moderbolaget lämnar ett aktieägartillskott till dotterbolaget SECITS Sweden AB om 4 Mkr.

Väsentliga händelser efter perioden
Hans Molin anställs som ny vd i bolaget efter Patrik Vikström som kvarstår i bolaget som CTO. Hans har mer än 25 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen.

En spridningsemission genomförs, inför noteringen, och 1 217 209 nya aktier emitteras, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 93% och bolaget tillförs ca 13,6 Mkr efter emissionskostnader. Efter emissionen har bolaget ca 500 aktieägare.

Kunden Ahlberg-Dollarstore AB förstärker sitt fyraåriga samarbete avseende kameraövervakning. Tilläggsaffären är värd ca 5 Mkr för bolaget. 

VD har ordet

Med en vision att ta en ledande position gällande leveranser av IT relaterade säkerhetstjänster inom kameralösningar och intelligenta varularm har vi nu påbörjat vår tillväxtresa. Som CEO för SECITS Holding AB är jag stolt att få leda denna resa. Vi har idag Sverige som primär marknad men har redan påbörjat vissa projekt i Norden och ett i Sydamerika.

Det första halvåret har präglats av arbetet med att skapa en plattform för tillväxt. Det har inneburit sammanslagning och överlåtelse av verksamheter inom koncernen och därefter påbörjande av att skapa en ny bolagsstruktur. Hjärtat i verksamheten datadrifthallen i Kramfors som levererar våra tjänster ut mot marknaden har påbörjat sin flytt till större lokaler och ytterligare utbyggnad av sin kapacitet.

Vi har också rekryterat flera nya medarbetare som stärker kompetensen och leveransförmågan på företaget. Utbildningsinsatser påbörjas inför andra halvåret inom område varularm för att ha alla de certifieringar som marknaden kräver och inom IT-drift för att brett saluföra denna produkt på svenska marknaden. Arbetet med förvärv av bolag med rätt profil pågår och här har vi har som mål att införliva en ny verksamhet in i vår befintliga verksamhet.

Trots extraordinära kostnader med stora investeringar i humankapital, utbildning, struktur-förändringar med företagssammanslagningar, påbörjande av att bygga en koncernstruktur  och kapacitetsförstärkningar under perioden så har en påtaglig nettoomsättningsökning kunnat ske. Vi har nu en plattform och kan ta ordentlig sats för att växa snabbt i en omvärld där behov av säkerhet och trygghet är i starkt fokus.

Med vänlig hälsning,
Hans Molin,
Verkställande direktör

Kommande rapporter
27 oktober                       Bokslutskommuniké                    
Januari 2018                    Årsredovisning 2016/2017
Februari 2018                  Årsstämma

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.secits.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 april 2017

För ytterligare information kontakta:
Hans Molin,  VD,
telefon 073-049 89 55, hans.molin@secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 klockan 08:00 CEST.

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Filer för nedladdning
2017-10-27
Regulatorisk

Andra halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 887 (12 877) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 767 (-811) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 923 (-1 102) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,20 (-0,22) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 767 (681) tkr

September 2016 - augusti 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 589 (15 320) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 349 (-1 930) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 284 (-2 126) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till - 2,00 (-0,44) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 13 267 (-590) tkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 55,9 (4,1) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3 216 (190) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 19 (7). Antal anställda vid periodens utgång 35 (7).

* förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017

2017-10-26
Regulatorisk

SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag SECITS Sweden AB och A3 (fd T3/Alltele) har ingått ett partneravtal för IoT-baserade säkerhetslösningar levererade genom A3:s bredbandslösningar.

VD på SECITS bedömer att partnerskapet kommer att leda till ökade intäkter redan under 2017 även om det inte finns ett kvantifierbart ordervärde vid avtalsskrivandet.

2017-10-24
Regulatorisk

SECITS och Kentima ingår avtal för IT-baserade säkerhetstjänster. Kentima utvecklar, och tillverkar avancerad mjukvara och produkter för automations- och säkerhetsbranschen som nu SECITS integrerar i sin plattform. SECITS stärker därmed sin leveransförmåga inom säkerhet och automation.   

VD på SECITS bedömer att det bredare tjänsteutbudet kan leda till ökade intäkter redan under 2017 även om det inte finns ett kvantifierbart ordervärde vid avtalsskrivandet. 

2017-10-18
Regulatorisk

SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag, SECITS Sweden AB, har erhållit en beställning gällande säkerhetsinstallation på 50 kontor från en av Nordens största finansiella koncerner med fler än 10 000 anställda. Totalt ordervärde för de 50 kontoren är 4,5MKR.

2017-10-17
Regulatorisk

Kristina E Mackintosh, som har varit koncern CFO på konsultbasis inför och efter noteringen av SECITS på First North, har bestämt sig att lämna SECITS för att tillträda en motsvarande roll på ett annat bolag.

2017-10-04
Regulatorisk

MKS har tillsammans med AddSecure, HIKVISION och Mirasys utvecklat en helt ny mobil kameratjänst som använder 4G-nätet. Kameran är utrustad med SIM-kort och lösningen erbjuder kameraövervakning där det inte finns fiber/bredband eller motsvarande. Ordervärdet första året beräknas uppgå till 2 Mkr.

2017-09-15

På extra bolagsstämma som hölls den 23 augusti 2017 beslutades att ändra bolagets räkenskapsår till att omfatta tiden den 1 januari -31 december. Som en följd av detta ändras även bolagets finansiella kalender enligt nedan:

2017-09-08
Regulatorisk

SECITS och Elajo ingår ett betydande avtal för IT-baserade säkerhetstjänster. Avtalet värderas till ca 6 MSEK per år och innebär att SECITS kommer att leverera kameralösningar och säker datakommunikation till Elajos kunder. Utöver detta omfattar avtalet IoT- baserade tjänster inom segmenten inbrott och brandlarm, tillsammans med partnern Safe4.

2017-09-05
Regulatorisk
Livsmedelskedjan Netto öppnade sina portar i Sverige år 2002 och sedan dess har MKS levererat över 3000 kameror till butikerna. I dag finns 160 butiker etablerade i landet och tillväxtplanen är aggressiv. Nu har avtalet med MKS förnyats, och beräknas representera ett ordervärde om ca 3 MKR per år. Under 2017 uppgår dock ordervärdet till ca 4 MSEK.
<<
1
...
12
13
14
15
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.