kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2021

Secits Holding AB

Delårsrapport april - juni 2021

Första halvåret januari - juni 2021

· Intäkterna uppgick till 13 147 (14 603) Tkr

· EBITDA uppgick till -8 666 (-4 042) Tkr, inklusive kostnader om 1 238 Tkr för ej genomfört förvärv av Bevakningsgruppen

· Resultat per aktie var -0,59 (-0,63) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 396 (212) Tkr

· Likviditeten uppgick till 10 530 (7 768) Tkr

· Soliditeten var 44,6 (35,1) procent

· Om förvärvet av Säkra Larm i Sverige AB hade genomförts den 1 januari 2021,
så hade intäkterna för första halvåret uppgått till 64 996 Tkr och EBITDA till -3 245 Tkr

Andra kvartalet april - juni 2021

· Intäkterna uppgick till 5 886 (5 971) Tkr

· EBITDA uppgick till -4 755 (-3 033) Tkr, inklusive kostnader om 378 Tkr för ej genomfört förvärv av Bevakningsgruppen

· Resultat per aktie var -0,34 (-0,37) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 231 (1 273) Tkr

· Om förvärvet av Säkra Larm i Sverige AB hade genomförts den 1 januari 2021,
så hade intäkterna för det andra kvartalet uppgått till 33 228 Tkr och EBITDA till -2 128 Tkr

Väsentliga händelser under kvartalet

· Secits förvärvade 100% av Säkra Larm i Sverige AB för 100 MSEK. Förvärvet väntas bidra till en snabbare organisk tillväxt i båda bolagen.

· En riktad nyemission tillförde bolaget ca 25,0 MSEK före transaktionskostnader.

· Lösen av teckningsoptioner tillförde bolaget 1,2 MSEK.

· Erik Bech-Jansen utsågs till ny VD för att driva bolagets tillväxtstrategi.

· Årsstämman valde tidigare VD Jens Wingren som ny ledamot i styrelsen, samt omvalde Stefan Wilhelmson som ordförande och Ulrika Strömberg som ledamot.

· Björn Almroth, säljare av Säkra Larm i Sverige AB, valdes in i styrelsen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· En ny koncernledning utsågs bestående av VD Erik Bech-Jansen, försäljningschef Karl Weeks, COO Veronika Sjövik Sten, marknadschef Ted Jokiniemi och CFO Nina Kronberg.

· Mats Larsson anställdes som ansvarig för B2B-försäljning.

· Styrelsen beslutade att emittera 4 145 079 aktier till säljarna av Säkra Larm i Sverige AB

Nyckeltal

KSEK Kvartal Kvartal Ackumulerat Ackumulerat Helår
1 apr 2021 -
30 jun 2021
1 apr 2020 - 30 jun 2020 1 jan 2021 - 30 jun 2021 1 jan 2020- 30 jun 2020 1 jan 2020- 31 dec 2020
Intäkter 5 886 5 971 13 147 14 603 31 479
EBITDA -4 755 -3 033 -8 666 -4 042 -5 861
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2 231 1 273 -2 396 212 -3 393

VD HAR ORDET

Ett nytt kapitel för Secits

Köpet av Säkra Larm öppnar ett nytt kapitel för Secits. Hade förvärvet genomförts den 1 januari hade koncernen visat en omsättningsökning om 51,8 MSEK och en resultatförbättring om 5,4 MSEK för perioden januari-juni. Detta visar på vikten av att omvandla Secits från ett specialistföretag inom kameraövervakning till ett säkerhetsbolag med ett bredare utbud av tjänster och produkt-grupper.

Dock har, samtidigt som Secits nu har en ny framtid, både försäljnings- och kostnadsnivån första halvåret 2021 påverkats av först en förvärvsprocess som avbryts efter en grundlig genomlysning av målbolaget, sedan ett VD-byte och därpå ett förvärv av ett avsevärt större bolag som slutförs några månader senare efter ännu en intensiv DD-process. Det finns många kostnader av engångskaraktär i halvårsbokslutet och fokus på nyförsäljningen har inte varit så stark som det borde.

Försäljningsorganisationen har därför omvandlats och lagts under den tidigare Säkra-organisationen, vilket har skapat ett avsevärt skarpare fokus för de personer som arbetar med B2B-försäljning i Secits. Flera personer med gedigen bakgrund från säkerhetsbranschen har dessutom kunnat rekryterats för att bidra till ett mer målriktat och effektivt säljarbete, vilket vi räknar med snart kommer att bli synligt.

CCTV, inbrottslarm, branddetektion och passagesystem sätts samman till olika samlade produkt-paket för att passa kunder som söker helhetslösningar, vilket vi räknar med också kommer bidra till att skapa försäljning. Vi genomför även ett certifierings- och ackrediteringsarbete för att säker-ställa att bolaget kan medverka i ett stort antal privata och offentliga upphandlingar, och etablerar strategiska samarbeten som ger bolaget större räckvidd.

Integrationsarbetet fortlöper väl och i positiv anda. De förbättringar som vi tidigare har berättat om håller på att förverkligas. En ny koncernledning har etablerats, och ett antal ytterligare effekti-viseringsprojekt och kostnadsbesparingar har identifierats.

Jag ser fram mot att fortsätta arbetet med att bygga ett starkt säkerhetsbolag med ett brett tjänsteutbud och många nöjda kunder.

VD Erik Bech-Jansen

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: investor@secits.se

Om Secits

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2021 klockan 08:00 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2022-08-16
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.

2022-08-11
Regulatorisk

Styrelsen för Secits Holding AB har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Tf VD Jonas Lundberg lämnar säkerhetsbolaget i samband med att hans nuvarande interimkontrakt löper ut i slutet av oktober.

2022-07-13
Regulatorisk

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.

2022-07-12
Regulatorisk

SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.

2022-05-19
Regulatorisk

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

2022-05-10
Regulatorisk
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.